Selahattin Akyol1, Hazar Harbalıoğlu2, Mustafa Gür3, Özcan Erel4, Hakim Çelik5

1Clinic of Cardiology, Kartal Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Clinic of Cardiology, Akçakoca Public Hospital, Düzce, Türkiye
3Clinic of Cardiology, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana, Türkiye
4Department of Biochemistry, Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
5Department of Biochemistry, Harran University Faculty of Medicine, Şanlıurfa, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Antioksidan; tiyol

Özet

Giriş: Oksitlenmiş tiyol/disülfit çifti araştırılmış ve kardiyovasküler hastalıklar ve risk faktörleri için potansiyel tehlike olarak rapor edilmiştir. Artan nabız dalga hızının kardiyovasküler olayların habercisi olduğu gösterilmiştir.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmamıza 262 hasta dahil edildi. Doğal ve toplam tiyol seviyeleri, toplam disülfit seviyeleri, toplam tiyol başına disülfür oranları, toplam tiyol başına doğal tiyol oranları ve doğal tiyol başına disülfit seviyeleri oranları hesaplanmıştır.

Bulgular: Hastalar Pulse Wave Velocity (PWV) düşük ve PWV yüksek gruplarına ayrıldı. Doğal ve toplam tiyol seviyeleri PWV düşük grubunda PWV yüksek grubuna göre daha yüksekti (her iki veri için p< 0.001). Disülfit medyan değeri PWV yüksek grupta daha yüksekti (p= 0.002). Doğal tiyol başına disülfit ve toplam tiyol başına disülfit oranı değerleri PWV yüksek grupta daha yüksekti (p< 0.001). Doğal tiyol/toplam tiyol oranları PWV alt grubunda daha yüksekti (p< 0.001).

Sonuç: Disülfit/doğal tiyol yolu, gelecekteki aterosklerotik kardiyovasküler olayları tahmin etmek için bir prediktör olabilir.