Hasan Yaşar1, Mutlu Büyüklü2

1Department of Neurology, Erzincan Binali Yıldırım University, Erzincan, Türkiye
2Department of Cardiology, Erzincan Binali Yıldırım University, Erzincan, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Esansiyel tremor; otonom sinir sistemi; koşu bandı testi; kalp hızı

Özet

Giriş: Esansiyel tremor istemsiz olarak ortaya çıkan titremelerle karakterize bir hastalıktır. Esansiyel tremor semptomları olan hastalarda otonomik fonksiyonların inceleme sonuçları farklılık arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı esansiyel tremor semptomları olan hastalarda kardiyak otonomik fonksiyonları incelemektir.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya esansiyel tremor tanısı alan 32 hasta ve kontrol grubu olarak herhangi bir hastalığı olmayan 26 kişi dahil edildi. Esansiyel tremor tanısında konsensüs kriterleri kullanıldı. Esansiyel tremorun özelliklerini ve derecesini ölçmek için klinik derecelendirme skalası kullanıldı. Bu skalaya göre hastalar hafif, orta, belirgin ve ağır disabiliteye sahip olanlar olarak sınıflandırıldı. Hem tremor grubu hem de kontrol grubuna koşu bandı testi yapıldı. Sempatik sistemi değerlendirmek için kronotropik indeks değerleri, parasempatik sistemi değerlendirmek için istirahat kalp hızı indeks değerleri hesaplandı. Kalp hızı toparlanma indeks değerleri, koşu bandı testinden bir, iki, üç, dört ve beş dakika sonra hesaplandı.

Bulgular: Tremor grubu ve kontrol grubunun tanımlayıcı özellikleri benzerdi. Tremor ve kontrol grubu arasında kronotropik indeks değerleri istatistiksel olarak anlamlı oranda farklıydı ve tremor grubunda önemli ölçüde azalmıştı. Bu durum sempatik yetersizlik olarak değerlendirildi. İstirahat kalp hızı indeks değerleri tremor ve kontrol grupları arasında bir ve ikinci dakikalarda anlamlı farklılık göstermezken, tremor grubunda üç, dört ve beşinci dakikalarda anlamlı derecede yüksekti ve geç dönem parasempatik aktivite yetersizliği olarak değerlendirildi.

Sonuç: Bulgular, esansiyel tremoru olan hastalarda kardiyak otonomik fonksiyonların etkilenebileceğini düşündürmektedir.