Ahmet Güner1, Ömer Çelik1, Ahmet Arif Yalçın1, Murat Örten2, Serkan Kahraman1, Macit Kalçık3, Ezgi Gültekin Güner1, Çağdaş Topel4, Mehmet Ertürk1

1Clinic of Cardiology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital University of Health Sciences, İstanbul, Turkey
2Clinic of Neurology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, University of Health Sciences, İstanbul, Turkey
3Department of Cardiology, Hitit University Faculty of Medicine, Çorum, Turkey
4Clinic of Radiology, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: İnme; manyetik rezonans görüntüleme; karotis arter; stent endovasküler

Özet

Giriş: Karotis arter stentleme (KAS) sonrası serebral emboli, kırılgan hastalarda endişe konusu olmaya devam etmektedir. Beslenme durumunun objektif bir değerlendirmesini sağlayan prognostik beslenme indeksi (PBİ), kardiyovasküler hastalıklarda faydalı bir prognostik göstergedir. İnme, geçici iskemik atak (GİA) ve sessiz yeni iskemik serebral lezyonlar dahil olmak üzere serebral emboliyi öngörmede prosedür öncesi PBİ’nin değerini belirlemeyi amaçlıyoruz.

Hastalar ve Yöntem: KAS uygulanan 138 hastayı (ortalama yaş= 70.6 ± 6.7 yıl, erkek= 99) geriye dönük olarak değerlendirdik. Dahil edilme kriterleri şu şekildeydi: I) albümin değeri ve lenfosit sayısı dahil tüm tıbbi kayıtların bulunması, II) KAS sonrası kraniyal görüntüleme olması ve III) %50-99 semptomatik karotis darlığı veya asemptomatik karotis darlığının ≥%60-99 olması. Çalışma popülasyonu serebral emboli varlığına göre serebral emboli (+) serebral emboli (-) grupları olarak iki alt gruba ayrıldı.

Bulgular: Çalışma popülasyonunda 22 hastada (%16) en az 1 SYİSL, yedi hastada (%5.0) iskemik inme ve beş hastada (%3.6) GİA vardı. Serebral emboli (+) grubunda, serebral emboli (-) grubuna göre anlamlı olarak daha düşük PBİ, ileri yaş, daha sık inme öyküsü, daha yüksek tip III aortik ark oranı ve daha uzun floroskopi süresi vardı. Düşük PBİ, serebral embolizmin bağımsız ön gördürücülerinden biri olarak tanımlandı (OR= 0.808; %95 CI= 0.670-0.975; p= 0.026) ve PBİ< 44.7 olması, %70.6 duyarlılık ve %61.1 özgüllük ile serebral embolizmi öngördürdü (AUC= 0.739; %95 CI= 0.651 ila 0.827; p< 0.001).

Sonuç: Mevcut veriler, PBİ’nin KAS prosedürleri sonrası serebral embolik komplikasyonlar için bağımsız bir prognostik faktör olduğunu göstermektedir