Suleyman Hilmi Aksoy1, Oğuzhan Birdal2, Işıl Yurdaışık3

1Department of Radiology, Hisar Hospital Intercontinental, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, University of Atatürk, Erzurum, Turkey
3Department of Radiology, University of Istinye, Gaziosmanpasa Medical Park Hospital, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Karotid plak morfolojisi; koroner arter baypas cerrahisi; koroner arter hastalığı; SYNTAX skoru; ultrasound

Özet

Giriş: Karotis arter ultrason bulguları ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişkiyi değerlendiren birçok çalışma olmasına rağmen karotis plak tipleri ve koroner lezyonların karmaşıklığı arasındaki ilişki değerlendirilmemiştir. Bu çalışmada, SYNTAX skoru ile karotis plak morfolojisi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Hastalar ve Yöntem: Çalışmada, 2015-2020 yılları arasında koroner arter baypas greft operasyonu öncesi karotis ultrasonu yapılan hastalar geriye dönük olarak tarandı. SYNTAX skoru, çevrim içi SYNTAX skor hesaplayıcısı (www.syntaxscore.com) ile iki bağımsız girişimsel kardiyolog tarafından hesaplandı. Ultrason ile karotis arter lezyonları şu şekilde sınıflandırıldı: fibroz, kalsifik ve mikst plaklar.
Bulgular: İncelemeye toplam 407 hasta alınmıştır. Ortanca yaş 65 (58-71) yıl ve hastaların %81.6’sı erkektir. Plak türleri ve SYNTAX skoru arasındaki ilişkiyi test etmek için multinomial lojistik regresyon kullanılmıştır. SYNTAX skoru, hem sağda (Odds oranı 1.04, %95 CI 1.01-1.07, p= 0.006) hem de sol internal karotid arterde (Odds oranı 1.04, %95 CI 1.02-1.06, p= 0.004) kalsifiye plak ile ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, SYNTAX skoru, fibröz (sağ için Odds oranı 0.97, %95 CI 0.94-1.01, p= 0.155 ve sol karotid arter için Odds oranı 0.99, %95 CI 0.96-1.02, p= 0.759) ve mikst plak ile ilişkili saptanmamıştır (Odds oranı 1.02, %95 CI 0.98-1.06, sağ için p= 0.168 ve sol karotid arter için Odds oranı 1.00, %95 CI 0.96-1.04, p= 0.791).
Sonuç: SYNTAX skoru, karotis plak morfolojisi tahmini için bir fikir sağlayabilir. Özellikle yüksek SYNTAX skorlarının varlığı, daha fazla kalsifik karotis plakları ile ilişkili bulunmuştur.