Suleyman Hilmi Aksoy1, Oğuzhan Birdal2, Işıl Yurdaışık3

1Hisar Hospital Intercontinental, Radyoloji, Istanbul, Turkey
2Atatürk Üniversitesi, Kardioloji, Erzurum, Turkey
3İstinye Üniversitesi Gaziosmanpaşa Medikal Park Hastanesi, Radyoloji, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: syntax skoru, karotid plak morfolojisi, koroner arter by-pass cerrahisi, koroner arter hastalığı, ultrasound

Özet

Amaç: Karotis arter ultrason bulguları ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişkiyi değerlendiren birçok çalışma olmasına rağmen karotis plak tipleri ve koroner lezyonların karmaşıklığı arasındaki ilişki değerlendirilmemiştir. Bu çalışmada, SYNTAX skoru ile karotis plak morfolojisi arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: 2015-2020 yılları arasında koroner arter by-pass greft operasyonu öncesi karotis ultrasonu yapılan hastaları geriye dönük olarak taradık. SYNTAX skoru, çevrimiçi SYNTAX skor hesaplayıcısı (www.syntaxscore.com) ile iki bağımsız girişimsel kardiyolog tarafından hesaplandı. Ultrason ile karotis arter lezyonları şu şekilde sınıflandırıldı: Fibroz, kalsifik ve mikst plaklar.

Bulgular: İncelemeye toplam 407 hasta alındı. Ortanca yaş 65 (58-71) yıldı ve hastaların %81.6'sı erkekti. Plak türleri ve SYNTAX skoru arasındaki ilişkiyi test etmek için multinomial lojistik regresyon kullanıldı. SYNTAX skoru, hem sağda (odds oranı 1.04, %95 CI 1.01-1.07, p=0.006) hem de sol internal karotid arterde (odds oranı 1.04, %95 CI 1.02-1.06, p=0.004) kalsifiye plak ile ilişkilendirildi. Bununla birlikte, SYNTAX skoru, fibröz (sağ için odds oranı 0.97, %95 CI 0.94-1.01, p=0.155 ve sol karotid arter için odds oranı 0.99, %95 CI 0.96-1.02, p=0.759) ve mikst plak ile ilişkili değildi (odds oranı 1.02, %95 GA 0.98-1.06, sağ için p=0.168 ve sol karotid arter için odds oranı 1.00, %95 GA 0.96-1.04, p=0.791).

Sonuç: SYNTAX skoru, karotis plak morfolojisi tahmini için bir fikir sağlayabilir. Özellikle yüksek SYNTAX skorlarının varlığı, daha fazla kalsifik karotis plakları ile ilişkili bulundu.