Merve Afacan1, Seher Ünver2

1Edirne Sultan 1. Murat State Hospital, Cardiovascular Surgery Intensive Care Unit, Edirne, Turkey
2Trakya University, Faculty Of Health Sciences , Department of Surgical Nursing, Edirne, Turkey

Anahtar Kelimeler: koroner arter baypas cerrahisi, hasta taburcu, cerrahi hemşirelik, hasta eğitimi, taburculuk bilgisi.

Özet

Amaç: Koroner arter baypas grefti (CABG) ameliyatı geçiren hastaların taburculuk bilgi takviminin sağlıklı yaşam tarzı davranışlarına (HLB) etkisini değerlendirmek.

Hastalar ve Yöntem: Bu randomize kontrollü çalışma, 10.11.2017-10.10.2018 tarihleri arasında KABG ameliyatı geçiren 68 hasta (çalışma grubu = 33; kontrol grubu = 35) üzerinde gerçekleştirildi. Veriler hasta bilgi formu ve HLB Ölçeği-II'den toplanmıştır. Hastalar taburcu edilmeden bir gün önce araştırmacı tarafından ziyaret edilerek HLB hakkında sözlü bilgi verildi. Çalışma grubundaki hastaları bilgilendirmek için masaüstü takvimi olarak tasarlanan ve HLB ile ilgili 14 ana başlığı içeren taburculuk bilgi takvimi kullanılmıştır. Hastaların HLB'si taburculuktan önceki gün, taburculuk sonrası 2. ve 6. haftalarda değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma grubunun 2. ve 6. haftalarından elde edilen ortalama ölçek puanları kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.001).

Sonuç: KABG ameliyatı sonrası hastalara taburculuk bilgi takvimi kullanılarak sağlanan bilgiler, hastalara HLB kazandırmada etkilidir. Hastaları bilgilendirmek ve taburculuk sonrası dönemde hastaların bilgileri hatırlamalarına yardımcı olmak için görsel ve yazılı materyallerin (taburcu bilgilendirme takvimi gibi) kullanılması önerilir.