Merve Afacan1, Seher Ünver2

1Intensive Care Unit, Department of Cardiovascular Surgery, Edirne Sultan 1. Murat State Hospital, Edirne, Turkey
2Department of Surgical Nursing, Faculty of Health Sciences, University of Trakya, Edirne, Turkey

Anahtar Kelimeler: Cerrahi hemşirelik; hasta eğitimi; koroner arter baypas cerrahisi; sağlıklı yaşam biçimi davranışları; taburculuk bilgisi

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı, koroner arter baypas grefti (KABG) ameliyatı geçiren hastaların taburculuk bilgilendirme takviminin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına etkisini değerlendirmektir.
Hastalar ve Yöntem: Bu randomize kontrollü çalışma, 10 Kasım 2017-10 Ekim 2018 tarihleri arasında KABG ameliyatı geçiren 68 hasta (çalışma grubu= 33 hasta; kontrol grubu= 35 hasta) üzerinde gerçekleştirildi. Veriler hasta bilgi formu ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları Ölçeği-II’den toplandı. Hastalar taburcu edilmeden bir gün önce araştırmacı tarafından ziyaret edilerek sağlıklı yaşam biçimi davranışları hakkında sözlü bilgi verildi. Çalışma grubundaki hastaları bilgilendirmek için masa üstü takvimi olarak tasarlanan ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarıyla ilgili 14 ana başlığı içeren taburculuk bilgilendirme takvimi kullanılmıştır. Hastaların sağlıklı yaşam biçimi davranışları taburculuktan önceki gün, taburculuk sonrası ikinci ve altıncı haftalarda değerlendirildi.
Bulgular: Çalışma grubunun ikinci ve altıncı haftalarından elde edilen ortalama ölçek puanları kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p< 0.001).
Sonuç: KABG ameliyatı sonrası hastalara taburculuk bilgilendirme takvimi kullanılarak sağlanan bilgiler, hastalara sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazandırmada etkilidir. Hastaları bilgilendirmek ve taburculuk sonrası dönemde hastaların bilgileri hatırlamalarına yardımcı olmak için görsel ve yazılı materyallerin (taburculuk bilgilendirme takvimi gibi) kullanılması önerilir.