Lütfi Öcal1, Aslı Öcal2, Sinan Cerşit1, Hayati Eren3, Ender Özgün Çakmak1, Hakan Çakır1

1Department of Cardiology, Kartal Kosuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Internal Medicine, Kartal Dr. Lutfi Kirdar City Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiology, Elbistan State Hospital, Kahramanmaras, Turkey

Anahtar Kelimeler: Sodyum; miyokardiyal enfarktüs; mortalite.

Özet

Giriş: Akut miyokardiyal enfarktüslü hastalarda serum sodyum düzeyleri ve klinik sonuçlar arasındaki ilişki ile ilgili çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. Bu çalışmada, ST-segment yükselmeli miyokardiyal enfarktüslü (STYME) hastalarda serum sodyum düzeylerinin hastane içi ve uzun dönem klinik sonuçları üzerine etkileri araştırılmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Primer perkütan koroner girişim uygulanan 1840 STYME hastası (ortalama yaş 57.3 ± 11.8; erkek %79.7) çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar başvurudaki serum sodyum düzeylerine göre dört gruba ayrıldıktan sonra bazal karakteristik özellikleri ve klinik sonuçları karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Hastane içi ölüm, kardiyojenik şok, ventriküler aritmi, akut böbrek hasarı ve majör kardiyak olaylar açısından belirgin farklılıklar bulunmamıştır. Ayrıca, üç yıllık takip sonrasında; uzun dönem ölüm ve majör kardiyak olaylar açısından benzer sonuçlar bulunmuştur.

Sonuç: Geniş ölçekli bu çalışmada, STYME olan hastaların serum sodyum düzeyleri ile hastane içi ve uzun dönem klinik sonuçlar arasında ciddi bir ilişki gözlenmemiştir.