Lütfi Öcal1, Aslı Öcal2, Sinan Cerşit1, Hayati Eren3, Ender Özgün Çakmak1, Hakan Çakır1

1Health Sciences University, Kartal Koşuyolu Heart Training And Research Hospital, Cardiology, Kartal, Turkey
2Health Sciences University, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Internal Medicine, Kartal, Turkey
3 Elbistan State Hospital, Cardiology, Kahramanmaraş, Turkey

Anahtar Kelimeler: sodyum, miyokardiyal enfarktüs, mortalite

Özet

Amaç: Akut miyokardiyal enfarktüslü hastalarda serum sodyum düzeyleri ve klinik sonuçlar arasındaki ilişki ile ilgili çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. Bu çalışmada, ST- segment yükselmeli miyokardiyal enfarktüslü (STYME) hastalarda serum sodyum düzeylerinin hastaneiçi ve uzun dönem klinik sonuçları üzerine etkilerini araştırdık.

Hastalar ve Yöntem: Primer perkütan koroner girişim uygulanan 1840 STYME hastası (ortalama yaş 57,3±11.8; erkek %79.7) çalışmaya dahil edildi. Hastalar başvurudaki serum sodyum düzeylerine göre dört gruba ayrıldıktan sonra bazal karakteristik özelllikleri ve klinik sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaneiçi ölüm, kardiyojenik şok, ventriküler aritmi, akut böbrek hasarı ve major kardiyak olaylar açısından belirgin farklılıklar bulunulmadı. Ayrıca, 3 yıllık takipler sonrasında; uzun dönem ölüm ve major kardiyak olaylar açısından benzer sonuçlar bulundu.

Sonuç: Geniş ölçekli bu çalışmamızda, STYME olan hastaların serum sodyum düzeyleri ile hastaneiçi ve uzun dönem klinik sonuçlar arasında ciddi bir ilişki gözlemlemedik.