Özlem Sarısoy1, Canan Ayabakan1, Niyazi Kürşad Tokel2, Murat Özkan3, Rıza Türköz4, Sait Aşlamacı3

1Division of Pediatric Cardiology, Baskent University Istanbul Health Practice Hospital, Istanbul, Turkey
2Division of Pediatric Cardiology, Baskent University Faculty of Medicine Ankara Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Baskent University Faculty of Medicine Ankara Hospital, Ankara, Turkey
4Department of Cardiovascular Surgery, Baskent University Istanbul Health Practice Hospital, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Parsiyel atriyoventriküler septal defekt; sol atriyoventriküler kapak yetersizliği; sol ventrikül çıkış yolu darlığı; reoperasyon

Özet

Giriş: Bu çalışmada, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1996-2016 yılları arasında ameliyat edilen parsiyel ve intermediate tip atriyoventriküler septal defektli (AVSD) hastaların sonuçları değerlendirilmiştir.

Hastalar ve Yöntem: Hastane dosyaları incelenerek hastaların ameliyat öncesi ekokardiyografi ve anjiyografi bulguları, ameliyat yaşları ve ağırlıkları, ameliyat teknikleri ve süreleri, down sendromu varlığı, postoperatif dönemdeki takip ve ekokardiyografi bilgileri kaydedilmiştir.

Bulgular: Ameliyat edilen toplam 178 hastanın %41.6 (n= 74)’sı erkek, %58.4 (n= 104)’ü kızlardan oluşmuştur. Ameliyat sırasındaki yaş ortalamaları 47.09 ± 44.25 ay (median yaş 30 ay, 25. persentil 17 ay, 75. persentil 66.5 ay), ortalama vücut ağırlıkları 15.00 ± 11.22 kg (median 11 kg, 25. persentil 8.27 kg, 75. persentil 17 kg) olarak hesaplanmıştır. Hastalardan 152 (%85.3)’sinin parsiyel, 26 (%14.7)’sının intermediate tip AVSD hastaları olduğu belirlenmiştir. Hastaların %19.1 (34 hasta)’ini down sendromlu hastalar oluşturmuştur. %21.3’ünde ek kardiyak anomali tespit edilmiştir. Hastaların %14.6 (intermediate tip olan 26 hasta)’sı modifiye tek yama tekniği (wilcox) ile, %71.9 (128 hasta)’u perikard yama, %13.5 (24 hasta)’i perikard yama + annuloplasti yapılarak ameliyat edilmiştir. Hastaların %92.1’inin mevcut klefti kapatılmıştır. Hastaların ilk bir ay içindeki erken morbidite oranı %21.2 (35 hasta), erken mortalite oranı ise %5.6 (10 hasta) olarak hesaplanmıştır. Geç morbidite (> 1 ay) %17 (27 hasta), geç mortalite ise %1.2 (2 hasta) olarak hesaplanmıştır. En sık geç morbidite nedeni sol atriyoventriküler kapak yetersizliği, sol ventrikül çıkış yolu darlığı ve bu nedenle yapılan reoperasyonlardır (%15.2).

Sonuç: Parsiyel AVSD’lerin ameliyat sonrası erken mortalite ve morbiditesi düşük olmasına rağmen sol atriyoventriküler kapak yetersizliği ve sol ventrikül çıkış yolu darlığı nedeniyle reoperasyon oranı hala yüksektir. Hastalara çok geciktirmeden iki yaş civarında tüm düzeltme ameliyatı yapılmalı ve reoperasyon gereksinimi açısından yakın izlem yapılmalıdır.

Alıntı: Sarısoy Ö, Ayabakan C, Tokel NK, Özkan M, Türköz R, Aşlamacı S. Outcomes of operated partial-intermediate atrioventricular septal defect patients. Koşuyolu Heart J 2021;24(1):45-50.