Ender Özgün Çakmak1, Emrah Bayam1, Elnur Alizade1, Muzaffer Kahyaoğlu2, Mehmet Çelik1, Samet Uysal1, İbrahim Akın İzgi1, Cevat Kırma1

1Department of Cardiology, Kartal Kosuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Gaziantep Abdulkadir Yuksel State Hospital, Gaziantep, Turkey

Anahtar Kelimeler: İnferior vena kava kollapsibilite; kalp yetmezliği; hastanede yatış; mortalite

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı, şiddetli akut dekompanse kalp yetmezliği olan hastalarda inferior vena kava çapı ve kollapsibilitesi, diğer belirteçler, klinik değişkenler ve hastane içi mortalite arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Hastalar ve Yöntem: Nisan 2019 tarihinden Mart 2020 tarihine kadar şiddetli akut dekompanse kalp yetmezliği ile hastaneye yatırılan hastaları içeren gözlemsel prospektif bir çalışma yürütülmüştür. İnferior vena kava kollapsibilite indeksi hastaneye yatışta ilk 12 saat içinde ölçülmüştür. Sonlanım hastane içi mortalitedir.

Bulgular: Akut dekompanse kalp yetmezliği nedeniyle 231 hasta hastaneye yatırılmış, 28 (%12.1)’i hastanede yatarken ölmüş ve hayatta kalmayanlar grubunu oluşturmuştur. İnferior vena kava kollapsibilite indeksi durumunda (21.25 ± 5.6 vs. 36.2 ± 18.3; p= 0.01) hayatta kalmayanlar ve hayatta kalanlar arasında önemli fark bulunmuştur. Multivariate analize göre inferior vena kava kollapsibilite indeksi hastane içi mortalitenin bağımsız prediktörü olarak tespit edilmiştir (p< 0.05). Değeri 23’ten düşük inferior vena kava kollapsibilite indeksi, %69 duyarlılık ve %75 özgüllük ile hastane içi mortaliteyi öngörmüştür.

Sonuç: Akut dekompanse kalp yetmezliği ile hastaneye yatırılan hastalarda, başvuru sırasında iki boyutlu ekokardiyografi ile ölçülen düşük inferior vena kava kollapsibilite indeksi daha yüksek hastane içi mortalite ile ilişkilidir.

Alıntı: Çakmak EÖ, Bayam E, Alizade E, Kahyaoğlu M, Çelik M, Uysal S, et al. Inferior vena cava collapsibility index in severe acute decompensated heart failure as predictor of in-hospital mortality. Koşuyolu Heart J 2021;24(1):38-44.