Hasan Erdem, Ayşe Zehra Karakoç, Seda Karasakal, Yeliz Karacı, Arzu Antal, Hasan Sunar

Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Kosuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Vakum yardımlı kapama; sternal yara infeksiyonu; koroner baypas cerrahisi

Özet

Giriş: Vakum yardımlı kapama yönteminin morbidite ve mortaliteyi azalttığı, hastanede kalış süresini kısalttığı bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, kliniğimizde koroner baypas cerrahisi sonrası gelişen sternal infeksiyonun vakum destekli kapama sistemi tedavisinin erken sonuçlarını değerlendirmektir.

Hastalar ve Yöntem: Hastanemizde Ocak 2016-Aralık 2019 tarihleri arasında, koroner baypas cerrahisi sonrası sternal yara infeksiyonu gelişen 66 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalara cerrahi yara debridmanı ve yabancı cisimlerin uzaklaştırılmasından sonra, postoperatif ortalama 26.56 ± 5.5 günlerinde vakum yardımlı kapatma tedavisi başlanmıştır. Yara dokusunda yeterli kanlanma sağlanması, granülasyon dokusu oluşması ve negatif kültür sonuçları sağlandıktan sonra, uygun prosedür kullanılarak tedavi sonlandırılmıştır.

Bulgular: Elli altı hastada derin sternal, 10 hastada yüzeyel sternal infeksiyon tespit edilmiştir. Erken mortalite gelişen 9 (%13.63) hastanın tamamında derin sternal yara infeksiyonu mevcuttur. En sık üretilen mikroorganizmalar Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aeruginosa olarak tespit edilmiştir. Ortalama hastanede kalış süresi 39.68 ± 2.48 gün olarak bulunmuştur. Vakum yardımlı kapatma tedavisi ile ilgili komplikasyon yaşanmamıştır. Yaşayan hastaların hiçbirisinde tekrarlayan sternal yara yeri infeksiyonu gözlenmemiştir.

Sonuç: Sonuçlarımız vakum yardımlı kapatma yönteminin, primer kapatma uygulanamayacak veya erken dönemde kas filebi ile tedavi edilemeyecek hastalarda güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi olduğunu teyit etmiştir.

Alıntı: Erdem H, Karakoç AZ, Karasakal S, Karacı Y, Antal A, Sunar H. Vacuum-assisted closure for sternal wound infection after coronary artery bypass surgery. Koşuyolu Heart J 2021;24(1):32-37.