Muhammed Süleymanoğlu, Cengiz Burak, Ayça Gümüşdağ, Mahmut Yesin

Department of Cardiology, Faculty of Medicine, University of Kafkas, Kars, Turkey

Anahtar Kelimeler: İnteratriyal blok; pulmoner embolizm; elektrokardiyografi

Özet

Giriş: Sağ ve sol atriyum arasında bir iletim gecikmesi olarak tanımlanan interatriyal blok (IAB), elektrokardiyografi (EKG)’deki P dalgasının uzaması ile karakterize edilir. Bu çalışmada, acil servise başvuran hastalarda akut pulmoner emboli (APE) ön tanısıyla IAB varlığı ile APE arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Bu retrospektif olgu kontrol çalışmasına, APE ön tanısı ile acil servisimize başvuran toplam 82 hasta dahil edilmiştir. Bu hastaların 42’sine APE tanısı pulmoner bilgisayarlı tomografik anjiyografi ile konulmuştur. Tüm hastaların başvuru sırasındaki EKG kayıtları alınmıştır.

Bulgular: Çalışma bulgularımız P dalga dispersiyonunun, P dalga süresinin ≥ 120 ms ve çentikli P dalgasının APE hastalarında anlamlı olarak yüksek olduğunu göstermiştir (p< 0.05). Ayrıca APE tanısı alan hastalarda kalp atım hızı daha yüksek ve sistolik kan basıncı daha düşük tespit edilmiştir (sırasıyla p= 0.022 ve p= 0.043). Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde, P dalga süresinin ≥ 120 ms olması APE’nin bağımsız bir belirleyicisi olduğu bulunmuştur (OR: 3.958, %95 CI: 1.095-14.308, p= 0.036). Yapılan ROC eğri analizinde, IAB, APE’yi %40.5 duyarlılık ve %85 özgüllük ile öngörmüştür.

Sonuç: Uzamış P dalga süresi, APE tespit edilen hastalarda daha sık gözlenmiştir. Çalışma bulguları, IAB’nin APE ön tanısı alan hastalarda önemli bir APE belirleyicisi olabileceğini göstermiştir.

Alıntı: Süleymanoğlu M, Burak C, Gümüşdağ A, Yesin M. Evaluation of interatrial block in patients presented with acute pulmonary embolism. Koşuyolu Heart J 2021;24(1):25-31.