Ramazan Karg›n, Soe Moe Aung, Ozkan Candan, Nihal Ozdemir, Yunus Emiro¤lu

Anahtar Kelimeler: Patent duktus arteriyozus; Konjestif kalp yetmezli¤i; perkütan kapama.

Özet

Konjenital bir kalp hastal›¤› olan patent duktus arteriyozus (PDA) kronik volüm yüküne ba¤l› olarak konjestif kalp yetersizli¤ine neden olabilmektedir. 34 yafl›nda istirahatde nefes darl›¤› olan bir kad›n hastada PDA ile ekokardiyografik olarak ileri derece dilate solventrikül (8.9 cm) ve bozulmufl sol ventrikül sistolik fonksiyonu saptad›k (ejeksiyon fraksiyon~24%). Patent duktus arteriyozus Amplatzer t›kay›c› alet ile baflar›l› bir flekilde kapat›ld›. Hasta optimum doz ramipril, metoprolol, furosemide, spiranolactone ve aspirin tedavisi ile taburcu edildi. 18 ayl›k takip sonucunda semptomlarda gerileme ve ekokardiyografik parametrelerde düzelme saptand›.