Nevzat Erdil, Nihat Aydın, Tamer Eroğlu, Murat Kaynak, Köksal Dönmez, Fulya Erbaş, Bektaş Battaloğlu, Saim Yoloğlu

Anahtar Kelimeler: Koroner arter baypas cerrahisi, kardiyopulmoner baypas, oksijenatör, membran, böbrek yetmezliği.

Özet

Amaç: Renal hasar ve takiben oluşan akut böbrek yetmezliği kardiyak cerrahiye giden hastalarda görülen en önemli komplikasyonlardan birisidir. Özellikle son on yılda yayınlanan çok merkezli ve binlerce hastayı kapsayan çalışmalarda akut renal yetmezlik için risk faktörleri ortaya konmaktadır. Bu çalışmanın amacı heparin kaplı olan ve olmayan oksijenatörlerin renal fonksiyonlar üzerine etkisini değerlendirmektir. Metod: Kliniğimizde Mart 2006 ile Kasım 2006 tarihleri arasında koroner bypass operasyonuna giden 50 hasta prospektif olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar heparin kaplı olmayan oksijenatör kullanılan (n=25, Grup 1) ve heparin kaplı oksijenatör kullanılan (n=25, Grup 2) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Kan örnekleri preoperatif ve postoperatif 1, 24 ve 96. saatte alınmıştır. Alınan kan örneklerinden BUN, kreatinin, sodyum, potasyum, kalsiyum, klor ve fosfor; idrar örneklerinden ise protein, klirens, sodyum, kalsiyum ve klor çalışılmıştır. Her iki grupta demografik veriler benzerdir. Sonuçlar: Her iki grupta da erken mortalite yoktu. Operatif ve postoperatif parametreler her iki grupta da benzerdir. Her iki grupta preoperatif periodda değerlendirilen parametreler olan BUN, kreatinin, sodyum, potasyum, kalsiyum, klor, fosfor, idrar proteini, idrar klirensi, idrar sodyumu, idrar kalsiyumu ve idrar kloru açısından istatiksel olarak anlamlı değişiklik yoktu. Hiçbir hastada renal disfonksiyon saptanmadı. Her iki grupta preoperatif ve postoperatif periyotta ölçülen idrar klirensi istatiksel olarak anlamlı değişiklik göstermemektedir. Grup I'de cerrahi sonrası 24. saatte ölçülen kreatinin değeri Grup II'den daha düşük olarak bulunmuştur ve bu değişiklik istatistiksel açıdan anlamlı idi. Her iki grupta postoperatif periyotta renal fonksiyonları değerlendirmek için kullanılan diğer parametrelere bakıldığında anlamlı bir farklılık bulunmadı. Tartışma: Bu çalışmada preoperatif böbrek fonksiyonları normal hastalarda, heparin kaplı olan ve olmayan oksijenatörlerin böbrek fonksiyonları üzerine olan etkilerinde bir farklılık saptanmadı.