Ayşe Gül Kunt, Mustafa Emir, Mete Hıdıroğlu, Leven Çetin, Erhan Renan Uçaroğlu, Erol Şener

Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner baypas, kardiyoplejik solüsyonlar, kanama.

Özet

Bentall prosedürü, aort kapak hastalıkları ile birlikte seyreden asendan aort anevrizması ve aort diseksiyonlarının tedavisinde uygulanan kapaklı konduit tekniklerinden biri olup tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Komplike ve uzun bir ameliyat olan Bentall prosedüründe mortalite ve morbidite oranları sadece ameliyatın kendisine değil aynı zamanda intraoperatif ve postoperatif dönemde meydana gelebilecek santral nörolojik olay, miyokardiyal hasar ve kanama gibi komplikasyonlarla da ilişkilidir. Kanama probleminin önlenebilmesi için geliştirilen Bentall prosedürünün modifikasyonları, teflon stripler ve biyolojik doku yapıştırıcıları ile kanama miktarı ve sıklığı azalmış olsa da halen önemli bir sorun olarak gündemdedir. Kliniğimizde Bentall prosedürü ve suprakoroner aort replasmanı uygulanan 48 hastada özellikle proksimal sütür hattından ve koroner ostiyum anastomoz hatlarından meydana gelebilecek cerrahi kanamalar, antegrad verilen kan kardiyoplejisi yöntemi ile erken dönem sonuçları açısından retrospektif olarak incelenmiştir.