Gökhan Alıcı, Gökmen Bellur, Birol Özkan, Mustafa Bulut, Müslüm Şahin, Bilal Boztosun, Ali Metin Esen

Anahtar Kelimeler: Kardiyak sendrom X, QT dispersiyonu, iskemi, egzersiz treadmill testi.

Özet

Amaç: Pozitif egzersiz testi ile birlikte angina ya da angina benzeri göğüs ağrısı ve normal koroner anjiografi ile karakterize kardiyak sendrom X'in (KSX) gerçek nedeni tartışmalıdır. QT dispersiyonu (QTd) ölçümü miyokard heterojenitesini gösteren invazif olmayan bir yöntemdir. İskemik miyokardın iskemik olmayan miyokardla repolarizasyon süresi farkı QTd'de uzamaya yol açar. Bu çalışmanın amacı KSX'li hastalarda QTd ölçümü ile etyolojik bir faktör olarak iskemi varlığının araştırılmasıdır. Yöntem: Stabil angina pektorisi olan 105 hasta çalışmaya dahil edildi. Toplam 105 hastanın 66'sı (38 kadın, 28 erkek, ortalama yaş: 48,08±10,21) pozitif egzersiz testi ve normal koroner anjiografi ile KSX olarak teşhis edildi. 39 hastadan oluşan kontrol grubu (24 kadın, 15 erkek, ortalama yaş: 50,84±11,34) ise negatif egzersiz testi ve normal koroner anjiografiye sahipti. QT intervali istirahat ve zirve egzersiz sırasında alınan standart 12 derivasyonlu elektrokardiyografi üzerinden ölçüldü. QTd maksimum