Yusuf Karaveli̇oğlu, Hekim Karapınar, Zuhal Karakurt, Alim Erdem, Zekeriya Kaya, İbrahim Gül, Zekeriya Küçükdurmaz, Özlem Yazıcıoğlu Moçin, Cevat Kırma

Anahtar Kelimeler: Kronik Obstriktif Akciğer Hastalığı, Noninvaziv Mekanik Ventilasyon, Kalp Hızı Değişkenliği.

Özet

Amaç: Bu çalışmada kronik solunum yetmezliği nedeni ile uzun dönem noninvaziv mekanik ventilasyon (NİMV) uygulanan ileri solumnum yetersizlikli KOAH hastalarının kalp hızı değişkenliği (KHD) araştırıldı. Hastalar ve Metod: Evde uzun dönem noktürnal NİMV kullanan sinüs ritminde 27 çok ağır KOAH hastası (58±8 yaş, 9 K) ile kontrol grubu olarak yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiş solunum sıkıntısı olmayan 23 gönüllü (56±8 yaş, 11 K) çalışmaya alındı. Olgulara solunum fonksiyon testi, arter kan gazı analizi, transtorasik ekokardiyografi, 24 saatlik ambulatuvar elektrokardiyografi incelemesi yapıldı. Ambulatuvar EKG kaydında zaman-alan KHD analizi yapıldı. Bulgular: NİMV kullanırken hastaların %52'si NYHA fonksiyonel kapasite sınıf II, %36'sı sınıf III, %12'si sınıf IV idi. Hasta grubu yaş ve cins yönünden kontrol grubuyla benzerdi (her ikisi için de p>0.05). KOAH olgularının kalp hızı anlamlı yüksek (p0.05), sistolik pulmoner arter basıncı ise KOAH olgularında anlamlı olarak yüksek (p