Kemal Uzun, Turan Erdoğan

Anahtar Kelimeler: Seksen Yaş ve Üzeri, Kardiyak Cerrahi.

Özet

Amaç: Operatif riskleri nispeten yüksek olmasına rağmen 80 yaş ve üzeri hastaların kalp ameliyatı olan hastalar arasındaki oranı giderek artmaktadır. Çalışmamızda bu hasta grubunun sıklığına dikkat çekmeyi ve erken cerrahi sonuçlarını retrospektif olarak araştırmayı amaçladık. Hastalar ve Metod: Bu çalışmada Haziran 2008-Temmuz 2010 tarihleri arasında kliniğimizde ameliyat edilen 58 hasta (31'i erkek, 27'si kadın; yaş ortalaması: 83.74±2.769; dağılım 80-89 yıl) incelendi. Elliiki olguya (%89.7) koroner arter baypas greftleme (KABG) (5'i atan kalpte), 1 olguya (%1.7) KABG + aort kapak replasmanı (AKR), 1 olguya KABG + mitral kapak replasmanı (MKR), 1 olguya KABG + sol ventrikül anevrizmektomi, 1 olguya AKR + MKR ve 2 olguya da (%3.4) KABG + AKR + MKR uygulandı. Replasmanların hepsinde biyolojik kapak kullanıldı. Sol ön inen arteri (LAD) hasta olan 54 hastanın 49'unda (%90.74) sol internal mammaryan arter (LİMA) kullanıldı, distal anastomoz sayısı ortalama 3.14±1.008 idi. Bulgular: Hastane mortalitesi 1 olgu ile %1.7 oranında gerçekleşti. Preoperatif renal fonksiyon bozukluğu olan bu hasta böbrek yetmezliğinin yol açtığı multiorgan yetmezliği nedeniyle kaybedildi. Bir hasta (%1.7) kanama nedeniyle revizyona alındı. Oniki hastada (%20.7) geçici atriyal fibrilasyon gelişti. Üç hastada (%5.2) safen yeri enfeksiyonu oluştu, sternal enfeksiyon, mediastinit hiç görülmedi. İleri yaş grubu olmasına rağmen hiçbir hastada majör veya minör serebral olay gözlenmedi. İki hasta (%3.4) 24 saatten fazla entübe kalırken 6 hasta (%10.3) yoğun bakımda 2 günden fazla kaldı. Sonuç: Hastaların ve cerrahi prosedürlerin seçiminde uygun tercihler yapıldığında oktojeneryan hasta grubunda düşük mortalite ve morbidite oranları ile kardiyak cerrahi yapılabilir.