Gökhan Alıcı, Birol Özkan, Göksel Açar, Mustafa Bulut, Müslüm Şahi̇n, Bilal Boztosun, Ali Metin Esen

Anahtar Kelimeler: Koroner Arter Hastalığı, Nabız Basıncı, Koroner Anjiyografi.

Özet

Amaç: Nabız basıncı (NB) kardiyovasküler mortalitenin önemli bir belirtecidir. Tanısal amaçlı koroner anjiyografi (KAG) uygulanan hastalarda aortik NB ile koroner arter hastalığı (KAH) varlığı ve yaygınlığı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Hastalar ve Metod: Çalışma grubu 550 hastadan oluşmuştur (363 erkek, 187 kadın). Hastalar NB