Osman Yıldırım, Alim Erdem, Aytekin Alçelik, Fatih Canan, Serkan Öztürk, Suzi Selim Ayhan, Mehmet Fatih Özlü, Mehmet Yazıcı

Anahtar Kelimeler: Depresyon; kalp yetmezliği; prognoz; mortalite.

Özet

Giriş: Kalp yetmezliği ile depresyon birlikteliği sık görülmekte olup, morbidite ve mortaliteyi artırıp, prognozu kötüleştirmektedir. Biz bu çalışmamızda dekompanse sistolik kalp yetmezliği (DSKY) tanısıyla hastanede takip edilen hastaların psikolojik durumlarını değerlendirerek bu konuda hastaya verilen medikal ve terapi desteğini saptamaya çalıştık. Materyal ve Metod: Çalışmamıza Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniğinde New York Kalp Birliği sınıflandırma sistemi (NHYA) ile fonksiyonel sınıf II-IV DSKY tanısı ile yatırılan ve ejeksiyon fraksiyonu (EF) %40 ve altında olan toplam 71 hasta dahil edildi. Bu hastalar NHYA sistemine göre iki gruba ayrıldı (Grup A: Evre 2-3, Grup B: Evre 4). Hastaların depresyon durumları geriyatrik depresyon ölçeği (GDÖ) ile değerlendirildi. Bulgular: Yetmiş bir hastanın 21 (%29.6)'inin depresyonda olduğu görüldü. Bu hastaların 8 (%38)'i erkek, 13 (%62)'ü ise kadındı. Kadın hastalarda daha fazla sayıda depresyon saptandı (p< 0.05). GDÖ skorları Grup B'deki hastalarda daha yüksekti (p< 0.05). GDÖ skorları ile yaş arasında pozitif korelasyon vardı (r= 0.648, p= 0.023) ve kadın hastalar daha yüksek GDÖ skoruna sahiplerdi. (p< 0.05). Depresyon olmayan hastalarda, tedaviye uyum daha iyiydi (p< 0.05). Tüm DSKY hastalarında DSKY nedeniyle hastaneye yatış sayısı ile GDÖ skorları arasında pozitif korelasyon saptandı (r= 0.415, p< 0.05). Tüm DSKY hastalarında EF ile GDÖ skorları arasında negatif korelasyon saptandı (r= -0.307, p= 0.019). Sonuç: DSKY nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların büyük kısmında depresyon görülebilmektedir. Bu hastalarda psikiyatrik semptomlara dikkat edilmeli ve gerektiğinde uygun tedavi başlanmalıdır.