Ufuk Gürkan, Yiğit Çanga, Kazım Serhan Özcan

Anahtar Kelimeler: Aort anevrizması; koroner damar anomalileri.

Özet

Koroner arter anomalilerinin görülme sıklığı anjiyografi serilerinde %0.6-1.3, otopsi çalışmalarında %0.3 olarak bildirilmiştir. İzole tek koroner arter ise toplumun %0.02'sinde görülen daha da nadir bir konjenital anomalidir. Sağ koroner arterin sol ön inen arterden köken aldığı bu anomali oldukça nadir bir durum olmakla beraber, diğer sağ koroner arter anomalilerine nazaran daha iyi huylu bir seyir izlemektedir. Biz burada sağ koroner arteri sol ön inen arterin orta kısmından kaynak alan tek koroner arter anomalisine sahip yetişkin bir erkek hastayı sunduk. Bildiğimiz kadarıyla tek koroner arter anomalisine asendan aort anevrizmasının eşlik ettiği ve Bentall operasyonu ile tedavi edilen bir olgu daha önce bildirilmemiştir.