Sevinç Bayer Erdoğan, Murat Sargın, Müge Taşdemir, Ümmühan Nehir Tandoğan, Şebnem Albeyoğlu, Serap Aykut Aka

Anahtar Kelimeler: Kalsiyum dobesilat, safenektomi komplikasyonları, koroner baypas grefti.

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı profilaktik olarak kullanılan kalsiyum dobesilatın koroner baypas grefti olarak safen ven kullanımı sonrası safenektomi komplikasyonlarını azaltmada etkili olup olmadığını göstermektir. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde akut koroner baypas grefti operasyonu yapılmış ardışık toplam 209 elektif koroner baypas olan hasta prospektif olarak taranarak iki gruba ayrıldı. Birinci grup, operasyonu gerçekleştiren ekipler tarafından rutin uygulama ile üç ay boyunca 2 x 500 mg/gün kalsiyum dobesilat verilen 98 hastadan, ikinci grupta ise herhangi bir şekilde operasyon sonrası kalsiyum dobesilat verilmeyen 111 hastadan oluştu. Bacakta gelişen dört potansiyel komplikasyon analiz edilerek birinci hafta, birinci ay ve üçüncü ay sonuçları karşılaştırıldı. Bulgular: Bu çalışmada, koroner baypas ameliyatı için safenektomi yapılan hastalarımızda kalsiyum dobesilat kullanımının; birinci haftada yüzeyel ve debridman gerektiren yara yeri infeksiyonlarında, ilk hafta ve birinci ayda selülit gelişimini önlemede, birinci ay ve üçüncü ayda ödemi azaltmada etkili olduğu görülmüştür. Sonuç: Koroner baypas operasyonu için greft olarak safen ven kullanılan hastalarda safenektomi komplikasyonları azalmak için üç ay süreyle kalsiyum dobesilat 2 x 500 mg/gün dozunda kullanımı önerili