Alper Kepez, Lknur Aktaş, Zeynep Demet İlgezdi̇, Fatma Doğan Meti̇n, Feyza Ünlü Özkan, Duygu Şi̇lte, Meryem Yılmaz Kaysın, Kürşat Ti̇gen, Okan Erdoğan

Anahtar Kelimeler: Spondilit, ankilozan; aritmiler, kalp; ekokardiyografi; elektrokardiyografi

Özet

Giriş: Bu çalışmada amacımız eş zamanlı kardiyovasküler risk faktörü olmayan ankilozan spondilit hastalarında kardiyak fonksiyonel değişiklikleri araştırmaktır. Hastalar ve Yöntem: Çalışma popülasyonu kardiyovasküler risk faktörü olmayan sıralı 37 ankilozan spondilit hastasından (yaş: 41.4 ± 11.1; 28 erkek) oluşturuldu. Tüm hastaların 12 derivasyonlu elektrokardiyografi leri (EKG) çekildi ve tüm hastalara detaylı transtorasik ekokardiyografi k çalışma yapıldı. 12 derivasyonlu EKG'lerden QRS süresi, p dalga dispersiyonu ve düzeltilmiş QT dispersiyonu değerleri hesaplandı. Ekokardiyografi k çalışmada sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonlarını yansıtan veriler elde edildi. Hastaların verileri yaş ve cinsiyet açısından benzer 28 sağlıklı bireyin (yaş: 40.1 ± 10.5; 19 erkek) verileri ile karşılaştırıldı. Bulgular: Hasta ve kontrol grupları arasında QRS süreleri, p dalga dispersiyonu ve düzeltilmiş QT dispersiyonu değerleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Hasta ve kontrol gruplarının sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonlarını yansıtan ekokardiyografi k parametrelerinin de benzer olduğu görüldü. Doku Doppler ile elde edilen mitral ve triküspid anülüs hızlarında da anlamlı farklılık saptanmadı. Ankilozan spondilit grubunda 2 (%5.4) hastada ve kontrol grubunda 2 (%7.2) bireyde minimal aort yetmezliği olduğu izlendi (p= 0.51). Sonuç: Kardiyovasküler risk faktörü olmayan ankilozan spondilit hastaları kullanılarak yapılan çalışmamızda, ankilozan spondilit hastalarının elektrokardiyografi k ve ekokardiyografi k bulgularının kontrol grubu ile benzer olduğu görüldü. Ankilozan spondilit hastalarındaki kardiyovasküler patoloji prevalansı hakkındaki çelişkili literatür verilerine eş zamanlı bulunan kardiyovasküler risk faktörlerinin katkısı olabileceği düşünüldü.