Cemalettin Aydın, Halil Başel, İbrahim Kara, Yasin Ay, Murat Songur, Mehmet Yanartaş, Süleyman Yazıcı

Anahtar Kelimeler: Negatif basınçlı yara tedavisi; mediyastinit; sternum; cerrahi yara infeksiyonu; yara iyileşmesi.

Özet

Giriş: Mediyastinit kalp cerrahisinde yıkıcı bir komplikasyondur. En sık tedavi şekli debridman sonrası yaranın tekrar kapatılması ve mediyastenin antibiyotikle irrigasyonudur. Vakum yardımlı kapalı tedavi yöntemi son zamanlarda ortaya çıkmış bir tedavi tekniği olup, sternotomi sonrası mediyastinitler gibi zor yaralarda iyileşmeyi kolaylaştırmaktadır. Hastalar ve Yöntem: Ocak 2006-Ocak 2010 tarihleri arasında derin sternal yara gelişen 41 hasta kullanılan tedavi yöntemine göre iki gruba ayrıldı. Mediyastinitli 22 hasta devamlı vakum destekli kapalı yöntemle tedavi edildi (grup A). On dokuz mediyastinitli hastaya antibiyotikle kapalı mediyastinal irrigasyon tedavisi uygulandı (grup B). Bulgular: İki grup karşılaştırıldı. Grup B'den üç hasta tedavi sırasında kaybedildi. Ortalama iyileşme süresi grup A'da (13.5 ± 3.2 gün), grup B'ye (21.2 ± 16.4 gün) göre belirgin olarak daha kısa idi (p< 0.001). Vakum tedavisi sonrası hastalarda nüks görülmezken, grup B'de 7 (%24) hastada infeksiyon tekrarlamıştır. Hastanede kalım süresi grup A'da ortalama 30.5 (32.2 ± 11.3) gün, grup B'de ise ortalama 45 (49.2 ± 19.3) gün olup, grup A'da belirgin olarak daha kısa idi (p= 0.001). Sonuç: Kapalı vakum sisteminde iyileşme süresi belirgin olarak kısa bulunmuştur. Hastanede kalım süresi grup A'da önemli oranda kısadır.