İbrahim Halil Tanboğa, Mustafa Kurt, Enbiya Aksakal, Mehmet Ali Kaygın, Ahmet Kaya, Turgay Işık, Abdürrahim Çolak, Serdar Sevi̇mli̇

Anahtar Kelimeler: Koroner arter baypas; stentler; perkütan koroner girişim.

Özet

Giriş: Biz bu çalışmamızda, koroner baypas greftleme cerrahisi ile çıplak metal stent uygulanmış hastalarda SYNTAX (Sx) skoru ile değerlendirilen koroner lezyon kompleksitelerinin klinik sonlanımlar üzerine etkisini incelemeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Çalışma grubumuz çıplak metal stent uygulanmış (n= 265) ve koroner baypas cerrahisine giden (n= 294) 459 hastadan oluşmaktadır. Koroner arter hastalığı kompleksitesi Sx skoru ile değerlendirilmiştir. Sx skoru, hafi f Sx skoru (? 22), orta Sx skoru (23-32) ve yüksek Sx skoru (? 33) olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Bulgular: Çalışma süresince orta dönem takipte herhangi bir nedenle revaskülarizasyon sıklığı hem tüm grupta hem de Sx alt gruplarında perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda koroner baypas cerrahisine giden hastalara göre daha fazladır. Orta dönem takipte herhangi bir nedenden ölüm sıklığı düşük ve orta Sx gruplarında tedavi grupları arasında benzer bulunmuştur. Ancak yüksek Sx skoru grubunda orta dönem takipte herhangi bir nedenden ölüm sıklığı perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda koroner baypas cerrahisine giden hastalara göre daha fazladır. Tüm popülasyonda herhangi bir nedenden dolayı ölüm için düzeltilmiş risk perkütan koroner girişim ve koroner baypas cerrahisi arasında benzerken [hazard ratio, %95 GA: 0.88 (0.38-2.05), p= 0.780], herhangi bir nedenle revaskülarizasyon için düzeltilmiş risk koroner baypas cerrahisi grubuna göre perkütan koroner girişim grubunda belirgin olarak daha fazlaydı [hazard ratio, %95 GA: 0.12 (0.05-0.30), p< 0.001]. Sonuç: Sx skoru ile değerlendirilen koroner lezyon kompleksitesi herhangi bir nedenle revaskülarizasyon sıklığı ile daha yakın ilişkilidir. Yüksek Sx skoru gubunda herhangi bir nedenden ölüm çıplak metal stent uygulanan hastalarda koroner baypas cerrahisine giden hastalara göre daha fazlaydı.