Hekim Karapınar, Müntecep Aşker, İbrahim Gül, Zekeriya Küçükdurmaz

Anahtar Kelimeler: Koroner damar anomalileri; akut koroner sendrom; kateterizasyon.

Özet

Koroner arter anomalileri tanı ve tedavide zorluğa yol açabilir. Özellikle akut koroner sendrom seyrinde tanınması tanı ve tedavinin hızlı ve güvenli yapılabilmesi açısından önemlidir. Tek koroner arter anomalileri ise seyrek görülür. Biz de akut koroner sendrom seyrinde tanısı konulan sirkumfl eks arter distalinden köken alan sağ koroner arter olgusu sunduk. Hasta ST elevasyonsuz miyokart enfarktüsü kliniğiyle başvurdu. Koroner anjiyografi de sol ön inen arterinde tama yakın tıkanıklık olduğu, sirkumfl eks arterin normal anatomik pozisyonunda olduğu, ancak postero- desending arteri verdikten sonra sağ atriyoventriküler sulkustan sağ koroner arter yerleşimi boyunca uzandığı izlendi. Aynı seansta sol inen arter lezyonuna başarılı stent yerleştirme işlemi yapıldı.