Arzu Antal Dönmez, Serpil Taş, Eylem Yayla Tunçer, Taylan Adademi̇r, Süleyman Yazıcı, Cengiz Köksal, Hızır Mete Alp

Anahtar Kelimeler: Kalp pili, yapay; kalp cerrahisi; atriyoventriküler blok; aritmiler, kalp.

Özet

Giriş: Kalp cerrahisi sonrası erken dönemde geçici epikardiyal pacemaker desteği kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; erişkin kalp cerrahisi sonrası geçici pacemaker ihtiyacı oluşturabilecek faktörlerin tespiti ile kullanımlarının güvenli şekilde sınırlandırılması ve komplikasyonlarının tespit edilmesidir. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya, Nisan 2010-Ekim 2010 tarihleri arasında hastanemizde opere edilen olgulardan geçici epikardiyal pacemaker teli yerleştirilen 112 hasta dahil edilmiştir. Cerrahi prosedür olarak 34 izole koroner baypas, 51 kapak replasmanı, 11 eş zamanlı koroner revaskülarizasyon ve kapak replasmanı, 14 mitral rekonstrüksiyon ve iki asendan aorta replasmanı uygulanmıştır. Bulgular: Epikardiyal pacemaker teli yerleştirilen hastaların 93 (%83.1)'ünde pacemaker desteğine ihtiyaç olmamıştır. Ondokuz (%16.9) hastaya perfüzyon sonlandırılırken ve bu hastaların 10'una yoğun bakım ünitesinde pacemaker desteği sağlanmıştır. Endikasyonlar, 7 (%36.8) hastada atriyoventriküler blok, 2 (%10.5) hastada sinüs bradikardisi, 9 (%47.4) hastada kavşak ritmi ve 1 (%5.2) hastada düşük kardiyak debi olarak tespit edilmiştir. Atriyoventriküler blok, kavşak ritmi, perfüzyon sonrası atriyal fi brilasyon, operasyon sonrası inotrop ajan ihtiyacı, perfüzyon sonlandırılırken pacemaker ihtiyacı oluşması ve mitral kapak cerrahisi, erken postoperatif dönemde pacemaker desteği ihtiyacını belirleyen faktörler olarak tespit edilmiştir. Epikardiyal pacemaker tellerinin kullanımı ve çekilmesi sonrasında herhangi bir komplikasyon oluşmamıştır. Sonuç: Kalp cerrahisi sonrası epikardiyal pacemaker tellerinin rutin kullanımı gerekli değildir. Cerrahi sonrası ritim problemi gelişen ve perfüzyon sonlandırılırken pacemaker ihtiyacı duyulan hastaların yoğun bakım takiplerinde pacemaker kullanımı yüksek olasılıkla gerekmektedir. Sonuçlarımız doğrultusunda, neden olabileceği komplikasyonlar nedeniyle, geçici epikardiyal pacemaker tellerinin belirlenen hasta grubunda kullanılması önerilebilir.