Lütfü Bekar, Savaş A. Çelebi̇

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon; aritmiler, kalp; endomiyokardiyal fi brozis; elektrokardiyografi

Özet

Giriş: Fragmente QRS rutin EKG kayıtlarında saptanan bir depolarizasyon bozukluğudur. Miyokart fi brozisi sonrası gelişen ileti kusuruna bağlı geliştiği bilinmektedir. Sol ventrikül hipertrofi sinde miyositler hipertrofi olurken interstisyumda abartılı bir kollajen birikimi olur, bu da miyokardiyal fi brozise neden olur. Bu çalışmada hipertansif hastaların rutin EKG kayıtlarında saptanan fragmente QRS'nin sol ventrikül geometrisi ile olan ilişkisini araştırmayı planladık. Hastalar ve Yöntem: Çalışmamıza hastanemize ayaktan başvuran esansiyel hipertansiyon hastaları dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalardan 12 derivasyonlu istirahat EKG'si çekildi. Transtorasik ekokardiyografi yle sol ventrikül kitle indeksi ve göreceli duvar kalınlığı kullanılarak sol ventrikül geometrisi belirlendi. Bulgular: Çalışmamıza EKG kaydında fragmente QRS saptanan 67 hasta ile fragmente QRS saptanmayan 63 hasta alındı. Fragmente QRS saptanan grup olmayanla kıyaslandığında sol atriyum çapının daha geniş olduğu, sol ventrikül kitlesi ve sol ventrikül kitle indeksinin daha fazla olduğu saptandı. Fragmente QRS saptanan grupta konsantrik ve eksantrik hipertrofi daha fazla görülürken, saptanmayan grupta normal geometri ve konsantrik remodelling daha fazla idi. Sonuç: Fragmente QRS'ye sahip hipertansif hastalarda sol ventrikül hipertrofi si olmayanlara göre daha sık izlenir. Bu durum sol ventrikül hipertrofi sindeki artmış miyokardiyal fi brozis ile ilişkili olabilir. Fragmente QRS varlığı hipertansif hastalarda risk sınıfl amasında kullanılabilir.