Fırat Altın, Selim Aydın, Börteçin Eygi, Tevfik Güneş, Kamuran Erkoç, Barış Kutas

Anahtar Kelimeler: Povidon, allerjik reaksiyon, kalp cerrahisi

Özet

Genel anestezi sırasında gelişen anafi laksi ve anafi laktoid reaksiyonlar çoğunlukla ciddi seyreder ve hayatı tehdit edici olabilir. Elli yedi yaşında kadın hasta koroner arter hastalığı tanısıyla yapılan koroner anjiyografi sonrasında koroner arter baypas greftleme operasyonu için kardiyotorasik cerrahi kliniğine yatırıldı. Operasyon odasına alınan hastaya gerekli monitörizasyon sağlandıktan sonra, genel anestezi uygulandı. Sağ servikal bölgeye internal jügüler venden santral kateter steril uygulaması için %10 povidon iyodür uygulandı. Povidon iyodür uygulanmasından sonra gövdede makülopapüler döküntü gözlendi. Kateterizasyon aşamasından bir saat sonra operasyon hazırlığı amacıyla tüm mediasteni kaplayacak şekilde tekrar povidon iyodür uygulandı. Tüm vücutta makülopapüler döküntüler gözlendi. Hipotansiyon, taşikardi ve tepe hava yolu basıncında yükselme kaydedildi. İntravenöz 1 mg 1: 1000 adrenalin acil olarak uygulandıktan sonra, metilprednizolon ve antihistaminik ajan uygun dozlarda hastaya verildi. Hasta yoğun bakım ünitesine transfer edildi. Olaydan iki gün sonra cilt dezenfeksiyonu için %2'lik klorheksidin + %70'lik isopropil alkol kullanılarak üç damar koroner baypas greftleme operasyonu, komplikasyon oluşmaksızın yapıldı. Eğer genel anestezi altındaki hastalarda allerjik reaksiyonların erken tanısı ve acil müdahalesi yapılamazsa, bu reaksiyonlar ciddi seyredebilir ve ölüme sebep olabilir. Cerrahi prosedürler sırasında povidon iyoda karşı anafi laksi gelişimi nadir bir olaydır fakat sağlık çalışanları tarafından gözden kaçırılmamalıdır.