Muhammet Raşit Sayın, İbrahim Akpınar, Mehmet Ali Çetiner, Mustafa Büyükateş, Abdullah Orhan Demirtaş, Nesimi Yavuz

Anahtar Kelimeler: Koroner arter, fi stül, aort kapağı, ekokardiyografi.

Özet

Koroner arter fi stülleri nadir konjenital anomalilerdendir ve genellikle asemptomatiklerdir. Koroner anjiyografi, koroner arter fi stüllerinin tanısında temel yöntemdir. Ekokardiyografi gibi noninvazif yöntemler tanı konulmasında yardımcı olabilir. Bu yazıda transtorasik ekokardiyografi yle tanı konulan koroner arter fi stülü ve dejeneratif biküspit aort kapak stenozu birlikteliği olan olgu sunulmuştur.