Evrin Dağtekin, Çağdaş Akgüllü, Ufuk Eryılmaz

Anahtar Kelimeler: Sağ atriyum, trombüs, derin ven trombozu, anfraksiyone heparin.

Özet

Sağ atriyumda serbest yüzen pıhtı, yüksek mortaliteyle seyreder. Trombolitik tedavi ve cerrahi trombektomi önerilse de, yönetimi halen tartışma konusudur. Bir ay önce inme öyküsü olan 78 yaşında kadın hasta acil servise çarpıntı şikayetiyle başvurdu. Transtorasik ekokardiyografi yle sağ atriyum içerisinde serbest yüzen büyük bir pıhtı saptandı. Trombolitik tedavi açısından kontrendikasyonları olması sebebiyle 5000 IU intravenöz anfraksiyone heparin bolus yapılarak cerrahi trombektomi hazırlıklarına başlandı. Heparin bolusundan yaklaşık 90 dakika sonra pıhtıyı transtorasik ekokardiyografi yle tekrar kontrol ettiğimizde, artık yerinde olmadığını gördük fakat sağ kalp boşluklarında hafi f bir genişleme vardı. Hasta hemodinamik olarak stabildi. Kontrastlı toraks bilgisayarlı tomografi tetkikinde subsegmental pulmoner arter dallarında çok sayıda küçük dolum defektleri izlendi. Ameliyat iptal edildi ve Doppler ultrasonografi de sol alt ekstremitede derin ven trombozu saptandı. Yetmiş iki saatlik heparin infüzyonunu takiben warfarin başlandı. Hastanede yatış süresince herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Hasta takip eden üç ay boyunca stabildi. Sağ atriyal serbest yüzen pıhtısı olan bu hastada unfraksiyone heparinin kısmen işe yaraması, pıhtının taze, organize olmamış ve kırılgan yapısından kaynaklanıyor olabilir. Sağ atriyal serbest yüzen pıhtısı olan hastalarda, özellikle trombolitik tedavi kontrendikeyse ve cerrahi mortalite yüksekse, cerrahi öncesinde anfraksiyone heparin tedavisine başlamak ve birkaç saat sonra pıhtıyı kontrol etmek alternatif olabilir.