Adil Polat, Funda Gümüş, Hüseyin Kuplay, Cihan Yücel, Serkan Sönmez, Seçkin Sarıoğlu, Vedat Erentuğ

Anahtar Kelimeler: Koroner arter baypas grefti, nörolojik disfonksiyon, risk faktörleri

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı tek bir merkezde yaşlı hastalarda yapılan koroner baypas ameliyatlarının sonuçlarını analiz etmektir. Postoperatif nörolojik komplikasyonlar ayrıntılı olarak analiz edilmiş ve yaşla beraber diğer risk faktörlerinin nörolojik komplikasyonların oluşumuna etkisi incelenmiştir. Hastalar ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada 510 koroner baypas hastasının prospektif olarak toplanan verileri analiz edildi. Nörolojik morbidite ve mortalitenin yaşlı hastalarda görülme riski lojistik regresyon analiziyle incelendi. Bulgular: Çalışmada incelenen 510 hastanın 382 (%74.9)'si erkekti ve 89 (%17.5)'u 70 yaşın üzerindeydi. Postoperatif mortalite, pulmoner ve nörolojik komplikasyon sırasıyla 27 (%5.3), 78 (%15.3) ve 26 (%5.1) hastada görüldü. Yetmiş yaş ve altındaki hastalar ile 70 yaş üzerindekilerin karşılaştırılmasında bu değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttu (mortalite %4.0 ve %11.2, p= 0.012; pulmoner morbidite %13.5 ve %23.6, p= 0.022; nörolojik morbidite %3.3 ve %13.5, p= 0.0001). Serebrovasküler hastalık varlığı (OR= 4.72; p= 0.014) ve ileri yaş (OR= 3.55; p= 0.016) nörolojik komplikasyon gelişiminde anlamlı değişkenler olarak bulundu. Hastaların yaşının 51.5'in üzerinde olduğu her yıl için nörolojik komplikasyon gelişme riskinin %5.8 artmakta olduğu hesaplandı (p= 0.049). Sonuç: Yaşlı hastalarda yapılan koroner baypas ameliyatları sonrası mortalite, pulmoner ve nörolojik komplikasyonlar daha sık görülmektedir. Yaş ve mortalite arasında anlamlı bir ilişki olmasa da, ileri yaş ve serebrovasküler hastalık nörolojik komplikasyon görülme riskini artırmaktadır.