Mete Gürsoy, Egemen Duygu, Abdulkadir Faruk Hökenek, Füsun Gülcan, Barbaros Kınoğlu

Anahtar Kelimeler: Adipoz doku, adipokin; visfatin; ateroskleroz; koroner arter hastalığı

Özet

Giriş: Yağ dokusu yalnızca enerji kaynağı olmayıp aynı zamanda adipokin olarak adlandırılan biyoaktif maddeleri salgılayan bir endokrin organdır. Visfatin son dönemlerde keşfedilen, inflamasyon ve ateroskleroz ile ilişkilendirilen bir adipokindir. Bu çalışmada visfatinin koroner arter hastalığı ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.Hastalar ve Yöntem: Koroner arter hastalığı sebebiyle koroner arter baypas greftleme planlanan 20 hasta anjiografik olarak koroner arter hastalığı olmayan 20 bireyle kıyaslandı. Cinsiyet, yaş, vücut kitle indeksi ve serum visfatin seviyesi gruplar arasında karşılaştırıldı. Visfatin seviyesinin koroner arter hastalığının ciddiyeti, aortic kros klemp zamanı ve kardiyopulmoner baypas zamanı ile ilişkisi de incelendi.Bulgular: Gruplar arasında yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi ve kan basınçları arasında fark saptanmadı. Serum visfatin seviyeleriyse anlamlı farklı bulundu (47,31±33,03 ng/ml ve 9,04±7,18 ng/ml, p=0,0001). Gensini skoru ile preoperative visfatin seviyesi arasında güçlü korelasyon saptandı (r=0,81; p=0,0001). Visfatin seviyesi ile kardiyopulmoner baypas ve aortic kros klemp zamanı arasında ilişki saptanmadı.Sonuç: Artmış serum visfatin seviyesi inflamasyon ve aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili olabilir. Dolaşımdaki visfatin seviyesi koroner arter baypas greftleme yapılan hastalarda artmıştır. Serum visfatin seviyesinin koroner arter hastalığı ile ilişkisi ve tedavi hedefleri arasındaki yerini belirleyebilmek için büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç vardır.