Rezzan Deniz Acar, Müslüm Şahin, Mustafa Bulut, Burak Öztürkeri, Mehmet Fatih Yılmaz, Mustafa Yıldız, Muhsin Türkmen, Cevat Kırma

Anahtar Kelimeler: Atriyal septal defekt, patent foramen ovale; perkütan kapama

Özet

Giriş: Atriyal septal defekt (ASD), erişkinlerde en sık görülen konjenital kardiyak anomalidir. Bu çalışmanın amacı, kendi deneyimimize dayanarak perkütan yöntemlerle ASD ve patent foramen ovale (PFO) kapatılan hastaların işlem başarısı ve erken dönem sonuçlarını değerlendirmektir.Hastalar ve Yöntem: Perkütan girişim yapılmış ASD ve PFO hastaları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Minör ve majör komplikasyon oranları, işlem başarısı ve erken dönem sonuçları değerlendirilmeye alınmıştır.Bulgular: İşlem başarısı %96,9 olarak değerlendirilmiştir. Minör komplikasyon oranı %2,7 olarak ölçülmüştür. Majör komplikasyon veya hastane içi ölüm görülmemiştir. Septal defektlerin kapatılması sonrası sol atriyum bolümü ve pulmoner arter basıncı anlamlı olarak düşmüştür. Perkütan girişimle ASD kapatılmış olan iki hastada rezidüel şant tespit edilmiştir. Bir hastada minimal perikardiyal efüzyon ve bir hastada da işlem sonrası hafif ateş tespit edilmiştir.Sonuç: Uygun hastalarda septal defektlerin perkütan yolla kapatılması, kısa dönem sonuçları ve komplikasyon oranları değerlendirildiğinde, etkili ve güvenilir bir yöntemdir.