Ahmet Çağrı Aykan, İlker Gül, Tayyar Gökdeniz, Ezgi Kalaycıoğlu, Turan Turhan, İhsan Dursun, Engin Hatem, Mustafa Çetin, Şükrü Çelik

Anahtar Kelimeler: Carotid artery, stent; age; high risk

Özet

Giriş: İnme, kalıcı sakatlık ve ölümün önemli nedenlerinden biridir. İnmelerin çoğu iskemik nedenlere bağlı olup, bu hastaların yaklaşık üçte birinde neden karotis arter hastalığıdır. Biz bu çalışmada, hastanemiz kardiyoloji kliniğine başvuran ve ciddi karotis arter hastalığı nedeniyle karotis artere stent (KAS) işlemi yapılan yüksek riskli hastalarda kısa ve orta dönem sonuçları araştırmayı amaçladık.Hastalar ve Yöntem: Ekim 2011 ve Ekim 2013 tarihleri arasında hastanemiz kardiyoloji kliniğinde aterosklerotik karotis arter darlığı nedeniyle KAS işlemi yapılan ardışık 14 yüksek riskli hasta çalışmaya dahil edildi. İşlem başarısı, hastane içi ve dışı inme, miyokard infarktüsü, tüm nedenlere bağlı ölüm değerlendirildi.Bulgular: Bütün hastalarda tam başarılı anjiyografik sonuç elde edildi. Hiçbir hastada hastane içi ve dışı akut koroner sendrom olmadı. Bir hastada işlemden 24 saat sonra kalıcı inme gelişti. Bu hastada inme, işlem yapılmayan karotis arter kaynaklıydı. Kalıcı inme gelişen bu hasta işlem sonrası 32. günde ex oldu. Hiçbir hastada işlemle ilgili inme ve ölüm olmadı.Sonuç: Yüksek riskli hastalarda deneyimli girişimcilerin ellerinde, uygun donanım ile KAS işlemi güvenle yapılabilir.