Murat Günday, Mehmet Özülkü, Tonguç Saba, Erkan Yıldırım, Rafi Doğan, Ayşe Canan Yazıcı

Anahtar Kelimeler: Stent, karotis endarterektomisi; bölgesel anestezi

Özet

Giriş: Karotis arter endarterektomi ekstrakranial karotis arter stenozunun standart tedavisinde kabul edilmiş bir yöntemdir. Son iki dekatta, minimal invaziv endovasküler teknikler daha popüler hale gelmiştir. Hastalar ve Yöntem: Çalışmamızda Ocak 2005-Ocak 2012 yılları arasında karotis arter tıkanıklığı nedeniyle karotis arter endarterktomi ve karotis artere stent yerleştirilmesi yapılan 41 hasta retrospektif olarak analiz edildi. Hastalar grup 1 (cerrahi, n=20) ve grup 2 (stent, n=21) olarak iki gruba ayrıldı. Hastalar postoperatif komplikasyon, hastane kalış ve maliyet açısından karşılaştırıldı.Bulgular: Ortalama yaş grup 1'de 68,35±8,21 yıl, grup 2'de ise 66,76±9,16 yıl idi. Ortalama toplam maliyet grup 1'de 2158,00±801,30 TL (Türk lirası), grup 2'de 6927,86±2884,72 TL idi. Ortalama takip süresi stent grubu için 560,05±232,94/gün ve cerrahi grup için 933,85±505,45/gün idi. Yaş, cinsiyet, diabetes mellitus, restenoz, ortalama hastanede kalış süresi ve mortalite açısından iki grup arasında fark yoktu. Sadece maliyet grup 1'de grup 2'den daha düşüktü (p>0,05). Sonuç: Son zamanlarda yeni stent ve filtre tipleri rekürren internal karotis arter stenozu olan ve boyuna radyoterapi alan hastalarda tercih edilebilir. Ancak bölgesel anestezi altında karotis endarterektomi stent ile karşılaştırıldığında stent kadar güvenli olup üstelik stentden daha ucuzdur.