Bayram Yılmazkaya, Sami Gürkahraman, Alaa Hi̇jazi̇, Murat Erci̇şli̇, Deniz Demi̇r, Aytekin Yeşi̇lay

Anahtar Kelimeler: Endarterektomi, Karotis Arter, Koroner Bypass

Özet

Giriş: Karotid arter stenozu ve koroner arter hastalığı birlikteliğinde kombine şekilde tek anestezi seansında karotid endarterektomi ve koroner baypas yaptığımız hastaların sonuçlarını incelemek ve deneyimlerimizi sunmaktırHastalar ve Yöntem: Kombine şekilde karotid endarterektomi ve koroner baypas yapılan 38 hasta retrospektif olarak incelendi. Digital substraksiyon anjiyografi veya bilgisayarlı tomografik anjiografi % 70 ve üzerindeki darlıklar ameliyat yapıldı. Yaş ortalaması 69 ± 8,5 yıldı. Hastalardan vertigo 21 (% 55,3), senkop 10 (% 26,3), karotid üfürüm 16 (% 42.1), geçici iskemik atak öyküsü 12 (% 31,6) hastada vardı. On yedi (% 44.7) hastada herhangi bir semptom yoktu. Önce karotid endarterektomi sonra sentetik yamayla anjiyoplasti yapıldı. Bütün hastalarda intraluminal şant kullanıldı. Daha sonra kardiyopulmoner baypas altında koroner baypas yapıldı. Proksimal anastomozlar, kros klemp eşliğinde yapıldı. Bulgular: Bir hasta düşük debi nedeni ile hastanede kaybedildi (% 2,6). Hastaların yoğun bakımda ventilasyon süresü 7 ± 1,5 saat, kalış süresi 16,9 ± 7,4 saat, hastanede kalış süresi 6,6 ± 2,9 gündü. Postoperatif dönemde hiçbir hastada serebrovasküler olay olmadı. Sonuç: Anlamlı karotid arter stenozu ve koroner arter hastalığı olan hastalarda, kombine şekilde aynı seansta karotid endarterektomi ve koroner baypas intraluminal şant kullanılarak düşük morbidite ve mortalite oranlarıyla güvenle yapılabilir.