Mustafa Oylumlu, Abdulkadir Yıldız, Murat Yüksel, Ahmet Korkmaz, Mesut Aydın, Mehmet Zihni Bilik, Mehmet Ata Akıl, Sıddık Ülgen

Anahtar Kelimeler: Perkutan koroner girişim, trombosit lenfosit oranı; ST yükselmeli miyokard infarktüsü; stent trombozu

Özet

Giriş: İyatrojenik bir hastalık olan stent trombozu, perkutan koroner girişimin (PCI) önemli bir komplikasyonudur. Trombosit lenfosit oranının (PLR) son zamanlarda daha çok kanser hastalarında, tromboz ve inflamasyonun bir belirteci olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı akut ST yükselmeli miyokard infarktüsü (STYMİ) ile başvuran hastalarda PLR'nin stent trombozu gelişiminin bir öngördürücüsü olup olmadığını araştırmaktır.Hastalar ve Yöntem: Akut ST yükselmeli miyokard infarktüsü tanısıyla primer PCI yapılan ve daha sonra stabil anjina veya Akut koroner sendrom tanısıyla tekrar koroner anjiyografi yapılarak stent trombozu tanısı alan 54 olgu çalışmanın hasta grubunu oluştururken; bunlarla yaş, cinsiyet, koroner risk faktörleri, stent uygulama prosedürü ile stent tipi ve boyu bakımından benzer olup primer PCI sonrası yapılan koroner anjiyografide stenti patent bulunan 147 hasta kontrol grubunu oluşturdu. Toplam 201 hastanın (ortalama yaş 59,8±13,1 yıl, ¾'ü erkek) klinik, hematolojik ve anjiyografik verilerini retrospektif olarak inceledik.Bulgular: İşlem öncesi PLR, stent trombozu gelişen hastalarda gelişmeyenler ile karşılaştıldığında anlamlı olarak daha yüksekti (176±68'e karşı 135±62; p