Muhammed Oylumlu, Adnan Doğan, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Murat Karamanlıoğlu, Mehmet Özgeyik, Celal Kilit, Taner Şen, Basri Amasyalı

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, koroner anjiografi; miyokardiyal köprüleşme

Özet

Giriş: Doğumsal bir koroner arter anomalisi olan Miyokardiyal Bridge (MB), epikardiyal koroner arterlerden birinin bir segmentinin miyokardiyum içerisinde seyretmesi ile karakterize bir durumdur. MB tarafından oluşturulan koroner obstrüksiyonun derecesi, MB'nin lokalizasyonuna, kalınlığına, uzunluğuna ve kardiyak kontraktilitenin derecesine bağlıdır. Otopsi çalışmalarında prevalansı %80 kadar yüksek bulunmasına rağmen, koroner anjiografi çalışmalarında prevalansı %0,5 ile %16 arasında değişmektedir.Hastalar ve Yöntem: Çalışmamız retrospektif olarak yapıldı. 2011 Kasım ve 2013 Ekim tarihleri arasında Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koroner anjiografi yapılan 3835 hastanın anjiografik kayıtları MB'nin prevalansını araştırmak için retrospektif olarak tarandı.Bulgular: Koroner anjiografi yapılan toplam 3835 hastanın 62'sinde MB bulundu ve anjiografik prevalansı %1,61 olarak hesaplandı. Hastaların yaş ortalaması 57,1 iken, en küçük yaş 30, en büyük yaş 82 olarak bulundu. Toplam hastaların 12'si (%19) kadın iken, 50'si (%81) erkek olarak bulundu. MB en sık olarak sol ön inen (LAD) arterde bulundu. Mid LAD'de 30 hastada (%48), distal LAD'de 30 hastada (%48), sirkumfleks (Cx) arterde bir hastada (%2) ve sağ koroner arterde (RCA) bir hastada (%2) olarak tespit edildi.Sonuç: Çalışmamızda MB'nin prevalansı literatürdeki anjiografi çalışmalarına benzer olarak bulundu. Erkeklerde belirgin olarak daha yaygın tespit edildi. Ayrıca MB en sık olarak LAD arterde tespit edildi.