Çağdaş Akgüllü, Sefa Sural, Ufuk Eryılmaz, Hasan Güngör, Cemil Zencir

Anahtar Kelimeler: Tek koroner arter, koroner anomali; göğüs ağrısı

Özet

Aort kökünden tek koroner ostiyumla çıkan ve başka bir ostiyumun gözlenmediği "tek koroner arter" anomalisi çoğunlukla semptomsuz seyreder. Ancak bu doğumsal anomalinin bazı tipleri göğüs ağrısına neden olup ani ölüme kadar varabilen değişik klinik tablolarla karşımıza çıkabilir. Bu sunumda hipertansiyonla birlikte artış gösteren tipik göğüs ağrısı yakınması olan 51 yaşında kadın hasta sunulmuştur. Yakınmaları nedeni ile yapılan koroner anjiyografide tüm koroner sistemin sağ sinüs valsalva'dan köken alan tek bir ana koroner arterden dallanarak yayılım gösterdiği saptandı. İskemiye yol açabilecek herhangi bir tıkayıcı koroner lezyona rastlanmadı. Semptomlarını açıklamak için yapılan çok kesitli bilgisayarlı tomografi tetkikinde, bu ana koroner arterin sağ sinüs valsalvadan çıktığı ve aynı zamanda retro-aortik bir seyir izlediği gözlendi. Miyokardiyal iskemi semptomları nedeni ile koroner ostiyumun intravasküler ultrason (IVUS) ile değerlendirilmesi önerildi. Ancak hasta daha ileri invazif tetkikleri reddetti ve medikal tedavisi düzenlendi. Bir ay sonra, medikal tedavi altında ve kan basıncı kontrol altında iken, tipik göğüs ağrısı sonrası başlayan atriyal fibrilasyon atağı yaşadı. Sotalol ile medikal kardiyoversiyon başarılı oldu. Bu sırada hastaya tekrar ileri değerlendirme önerildi ancak hasta yine kabul etmedi. Kanada sınıf iki göğüs ağrısı olan hasta, herhangi bir koroner olay veya aritmi yaşamaksızın son altı aydır polikliniğimizde takip edilmektedir.