Murat Eren, Ebru Özpeli̇t, Fatih Aytemi̇z, Hasan Güngör, Sema Güneri̇

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, kardiyovasküler sonuçlar, mortalite, nötrofil lenfosit oranı

Özet

Giriş: İnflamasyonun miyokardiyal iskemide önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir. Bu hastaların risk sınıflaması açık noktalar içermektedir ve gösterilmiş bu yüksek risk özellikleri yeni ve daha pratik parametreler ile geliştirilmeye ihtiyaç göstermektedir. Bu çalışmada akut koroner sendrom (AKS) tanılı hastalarda başvuru sırasında değerlendirilen nötrofil /lenfosit oranın (NLR) kötü kardiyovasküler sonuçları ve mortaliteyi öngördürücü özelliği değerlendirilmeye çalışılmıştır.Hastalar ve Yöntem: Merkezimizde AKS tanısı (anstabil anjina pektoris / ST-segment yükselmesi olmayan AKS / ST segment yükselmeli AKS ) ile tedavi görmüş 209 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar NLR'ye göre düşük ( 4,7 ) olmak üzere 3 grup altında değerlendirildi. Hastaların başvuru bulguları, laboratuvar değerleri, GRACE ve TIMI risk skorları kaydedildi ve hastane içi mortalite, 6. ay ve taburculuk sonrası mortalite ve kardiyak nedenli hastane yatış NLR grupları arasında karşılaştırıldı. Bulgular: NLR ile CRP ( p=0,001 r=0,238 ) troponin I (p=