Alper Kepez, Zekeriya Doğan, Ceyhun Mammadov, Altuğ Çi̇nçi̇n, Halil Ataş, Murat Sünbül, Tarık Kıvrak, Mumune Topçu, Bülent Mutlu, Okan Erdoğan

Anahtar Kelimeler: Hiperlipidemi, holter kaydı, kalp hızı, otonom sinir sistemi

Özet

Giriş: Literatürde hiperlipidemi ve kalp hızı değişkenliği (KHD) ilişkisiyle ilgili sınırlı sayıda veri mevcuttur. Çalışmamızın amacı aşikâr kardiyovasküler veya sistemik hastalığı olmayan bireylerin kayıtlarını retrospektif olarak inceleyerek KHD ve hiperlipidemi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Hastalar ve Yöntem: Ocak 2012 ve Mayıs 2013 tarihleri arasında kliniğimizde 24 saatlik Holter tetkiki yapılan tüm hastaların medikal kayıtları incelendi. Sistemik veya kardiyovasküler hastalığı olmadığına karar verilen kişilerin verileri analizde kullanıldı. Bulgular: Toplam 37 kişinin verisi kullanıldı. Yirmi kişinin hiperlipidemik (10 erkek, yaş: 44.5 ± 11.1) olduğu saptanırken 17 kişinin normal lipit profiline sahip olduğu izlendi (5 erkek, yaş: 33.4 ± 10.6; cinsiyet için p= 0.18 ve yaş için p= 0.004). Hiperlipidemik hasta grubunda normal lipit profili grubuna göre çoğu KHD parametresinin anlamlı derecede deprese olduğu izlendi ancak aritmi prevalansları arasında fark saptanmadı. Lineer regresyon analizinde serum trigliserid düzeyinin RMSSD, PNN50 ve LF/HF oranı ile bağımsız olarak ilişkili olduğu görüldü (sıra ile beta= -0.40, p= 0.02; beta= -0.41, p= 0.012 ve beta= -0.31, p= 0.05). Sonuç: Retrospektif çalışmamız sonucunda hiperlipidemisi olan grupta normal lipit profili olan kişilere göre kalp hızı değişkenliğinin anlamlı derecede deprese olduğu gözlendi. Gözlemlerimiz sonucunda özellikle hipertrigliseridemisi olan hiperlipidemik kişilerin daha yüksek kardiyak sempatik aktivite gösterdikleri ve bu durumun artmış kardiyovasküler morbidite ve mortalite ile ilişkili olabileceği düşünülebilir.