Orhan Fındık, Özgür Barış, Çağrı Düzyol, Hakan Parlar, Rezzan Aksoy, Hüseyin Şaşkın, Ufuk Aydın, Atike Tekeli̇ Kunt, Cevdet Uğur Koçoğulları

Anahtar Kelimeler: Açık kalp ameliyatı, koroner arter hastalığı, mortalite, morbidite

Özet

Giriş: Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde yapılan ilk 500 kalp ameliyatının sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntem: Nisan 2010 ile Ekim 2014 tarihleri arasında toplam 500 hastaya (360 erkek,140 kadın; ortalama yaş 61.23) açık kalp ameliyatı yapıldı. 414 hastada koroner arter hastalığı, 21 hastada aort anevrizması ve diseksiyon, 18 hastada aort kapak hastalığı, 14'ünde mitral kapak hastalığı, 10'unda atriyal septal defekt, 3'ünde atriyal miksoma, 1 hastada aortik fistül, 1 hastada mediastende kitle mevcuttu. Diğer hastalarda preoperatif tanılar, kapak ve koroner arter hastalığı, aort anevrizması ve koroner arter hastalığı, kalbe nafiz bıçaklanma idi. Bulgular: Hastane mortalitesi 18 hasta ile %3.6 oranında gerçekleşti. Kaybedilen hastaların on altısında koroner arter cerrahisi, birinde mediastinal kitle nedeniyle operasyon, bir hastada da göğse bıçaklanma nedeniyle açık kalp cerrahisi yapılmıştı. Yoğun bakımda ve serviste takip edilen hastaların 137'sinde atriyal fibrilasyon gelişti. 11 hastada yara yeri infeksiyonu, 3 hastada mediastinit, 33 hastada düşük kardiyak debi mevcuttu; düşük kardiyak debi gelişen hastaların 23'üne intraaortik balon pompası yerleştirildi. 5 hastada böbrek yetmezliği, 12 hastada solunum yetmezliği, 7 hastada nörolojik disfonksiyon görüldü. 2 hastaya atriyo ventriküler blok nedeniyle kalıcı pace-maker yerleştirildi. 15 hasta kanama ve sternum ayrılması nedeniyle revizyona alındı. Sonuç: Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi koordinatörlüğünde açık kalp ameliyatlarının uygulanmaya başlandığı hastanemizde, ilk 500 vakada mortalite ve morbidite oranlarımız kabul edilebilir düzeydedir. Kliniğimiz, ameliyat sayısı ve çeşitliliği ile sağkalım oranları açısından değerlendirildiğinde, il genelinde toplam yedi açık kalp ameliyatı yapılan merkeze sahip Kocaeli'de ilk sıralarda yer alan bir merkez konumuna yükselmiştir.