Mehmet Ata Akıl, Mehmet Zihni Bi̇li̇k, Halit Acet, Senem Yaman Tunç, Faruk Ertaş, Mesut Aydın, Hasan Kaya, Yahya İslamoğlu, Sait Alan

Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, ortalama trombosit hacmi, nötrofil lenfosit oranı, hipertansiyon

Özet

Giriş: Bu çalışmada, hematolojik parametrelerin ölçümleri ile preeklamptik kadınlarda hipertansiyon şiddetini tahmin etmenin mümkün olup olmadığını araştırdık. Hastalar ve Yöntem: İki yüz altmış bir preeklamptik ve 51 normal gebe kadın çalışmaya alındı. Preeklampsi olguları hafif ve ağır preeklampsi olarak sınıflandırıldı. Bulgular: Doğum sonrası sonuçlar karşılaştırıldığında, preeklamptik kadınların trombosit sayıları düşük, ortalama trombosit hacimleri ve nötrofil lenfosit oranları yüksekti (sırasıyla; p< 0.001, p< 0.001 ve p< 0.001). Çoklu lineer regresyon analizinde, ortalama trombosit hacmi ve nötrofil lenfosit oranı hipertansiyon şiddeti ile bağımsız bir şekilde korelasyon gösterdi (sırasıyla; β= 0.25, p< 0.001 ve β= 0.31, p< 0.001). Sonuç: Hem ortalama trombosit hacmi hemde nötrofil lenfosit oranı preeklamptik gebelerde hipertansiyonun şiddetini öngörmede bağımsız birer belirleyici olarak kullanılabilir.