Tanıl Özer, Mustafa Akbulut, Ahmet Çağrı Aykan, İlker Mataracı, Eray Aksoy, Mehmet Altuğ Tuncer

Anahtar Kelimeler: Minimal invaziv aort kapak cerrahisi, ministernotomi, minimal invaziv kalp cerrahisi, aort kapak replasmanı

Özet

Giriş: Kalp cerrahisi tekniklerindeki ilerlemelerle birlikte, minimal invaziv yaklaşımlar cerrahlar tarafından gittikçe daha çok tercih edilmektedir. Daha küçük bir insizyon yapılması belirli cerrahi prosedürler sırasında cerrahın hareketlerine engel olmadan yeterli görünürlük sağlayabilmektedir. Dahası sınırlı bir insizyon daha iyi kozmetik sonuçlar ve daha iyi yaşam kalitesi sunmaktadır. Bu çalışma izole ve kombine aort kapak operasyonları için sınırlı cilt insizyonuyla parsiyel üst sternotomi kullanımına dair deneyimlerimizi sunmaktadır. Hastalar ve Yöntem: Ocak 2013-Aralık 2014 tarihleri arasında toplam 34 hastaya parsiyel J-şeklinde üst sternotomi yoluyla aort kapak cerrahisi uygulandı. On altı hastada (%47.0) izole aort kapak replasmanı, 18 hastada (%53) modifiye Bentall prosedürü gerçekleştirildi. Tanımlayıcı veriler olarak demografik ve klinik sonuç parametreleri bildirildi. Bulgular: Ortalama yaş 54 ± 14 yıldı (aralık 19 ila 82 yaş) ve hastaların 11 (%32)'i kadındı. Ortalama ameliyat süresi 6.8 ± 1.8 saatti (aralık 4 ila 10 saat). Erken mortalite bir hastada meydana geldi. İki hasta yara yeri infeksiyonu nedeniyle yara bakımı için rehospitalize edildi. Sonuç: Aort kapak cerrahisi için parsiyel üst ministernotomi kullanımına dair ilk sonuçlarımız cesaret vericidir. Söz konusu teknik aort kapak cerrahisi sırasında, proksimal asendan aorta dahil yeterli ulaşılabilirlik sağlamaktadır. Tekniğin güvenilirliğinin ve etkililiğinin sınanması için daha ileri düzeyde çalışmalara ihtiyaç vardır.