Taylan Akgün, Yeliz Güler, Semi Öztürk, Seyfettin Gürbüz, Ahmet Güler

Anahtar Kelimeler: Wolff-Parkinson-White sendromu, ani kalp durması

Özet

Bu yazıda senkop ve önlenmiş ani kardiyak ölüm ile yatırılan, Wolff-Parkinson-White sendromlu 16 yaşında bir hasta sunuldu. Elektrokardiyografide delta dalgası olmadan yalnızca kısa PR süresi izlendi. QRS geçiş zonu V2'de idi. Yirmi dört saatlik kalp ritim takibinde, yalnızca gece saatlerinde belirgin olan delta dalgası izlendi. Elektrofizyolojik test ile birlikte nonkoroner aortik kasp bölgesinden sağ anteroseptal aksesuvar yol ablasyonu yapıldı. Ablasyon sonrası EKG'de normal sinüs ritmi ve sağ dal bloku morfolojisi izlendi; PR süresinde belirgin bir değişiklik yoktu.