İlker Gül, Mustafa Zungur, Ahmet Çağrı Aykan, Aysel İslamlı, Bekir Serhat Yıldız, Murat Bi̇lgi̇n

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, acut anterior ST yükselmeli miyokart infarktüsü, EuroSCORE-II, akut iskemik kalp yetersizliği

Özet

Giriş: Akut anterior ST yükselmeli miyokart infarktüsü (A-STEMİ) sonrası akut iskemik kalp yetersizliği (AİKY) gelişimini öngörmede EuroSCORE-II skorlama sisteminin önemini değerlendirmeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya Nisan 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında merkezimize A-STEMİ nedeniyle kabul edilen 261 hasta (206 erkek, ortalama yaş 63.5 ± 14.2) dahil edildi. Hastalar klinik bulgularına göre iki farklı gruba ayrıldı ve hastanede yatış periyodu süresince kardiyak morbidite ve mortalite gelişimi bakımından prospektif olarak takip edildi. Bu gruplar AİKY grubu ((n= 69) ve non-AİKY grupları (n= 192) idi. AİKY tanısı koyabilmek için Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti kalp yetersizliği klavuzu ve Framingham kriterleri göz önünde bulunduruldu. Bulgular: Çalışmamız sonuçlarına göre AİKY grubunda morbidite ve mortalite daha yüksekti. Regresyon analizleri sonuçlarına göre semptom-balon zamanı, ejeksiyon fraksiyonu, no-reflow fenomeni, sol ana koroner hastalığı, üç damar koroner arter hastalığı, SYNTAX skoru ve ES-II'nin AİKY gelişiminin prediktörleri oldukları belirlendi. ROC analizlerinin sonuçlarına gore semptom-kapı zamanının > 229.5 dakika, EF < %36.5, SYNTAX skoru > 27.75 ve EsII > %4.9 değerlerinin AİKY gelişimini öngördürebilecek sınır değerler oldukları belirlendi. Sonuç: AİKY gelişen A-STEMİ'li hastalarda mortalite oranları artmaktadır. AİKY gelişiminin önceden öngörülmesi kardiyak komplikasyonları azaltabilir. Bu amaçla Es-II'nin > %4.9 olması A-STEMİ sonrası AİKY gelişimim öngördürücüsü olarak kullanılabilir.