Oruç Alper Onk, Mehmet Aksüt, Fatih Özçeli̇k, Didem Onk, Erdim Sertoğlu, Hüseyin Serkan Erol, Ümit Kahraman, Osman Nuri Tuncer, Ömer Yi̇ği̇ner, Bilgehan Erkut

Anahtar Kelimeler: Topikal hemostaz, abdominal aort

Özet

Giriş: Topikal hemostatik ajanların birçok cerrahi alanda kullanımı son yıllarda popularite kazanmıştır. Ankaferd® kanama durdurucu (ABS) ajanın ratlarda abdominal aort cerrahisinde kanama zamanını kısaltıp, kanama miktarını azaltabildiğini belirt meye amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Toplam 40 rat random 4 gruba (her grup n= 10) ayrıldı. Grup 1 ve grup 2'deki ön-tedavi almayan ratlara salin ve Ankaferd kanama durdurucu ABS emdirilmiş gaz uygulanırken, 5 gün asetil salisilik asit ve klopidgrel tedavisi alış olan grup 3 ve 4'teki ratlara da salin ve ABS emdirilmiş gaz uygulandı. İliak bifurkasyonun üzerinde abdominal aortaya 1 mm'lik bir kesi yapıldı. Ortalama kanama zamanı ve ortalama kanama miktarı belirlenip karşılaştırıldı. Bulgular: Ratların yaş, ağırlık ve laboratuvar sonuçları karşılaştırıldığında gruplar arası anlamlı farklılık yoktu. ABS emdirilmiş gaz kullanılan hem tedavi uygulanmış hem de tedavi uygulanmamış gruplarda daha kısa kanama zamanı ve daha az kanama miktarı tespit edildi. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Sonuç: Ankaferd® kanama durdurucunun major aort cerrahisi sonrası daha kısa kanama zamanı sağlama ve operasyon sonrası daha az kan kaybı sağlama potansiyeline sahiptir.