İlker Gül, Mustafa Zungur, Ahmet Taştan, Muhammed Esad Çeki̇n, Ahmet Çağrı Aykan, Aysel İslamlı, Talat Tavlı

Anahtar Kelimeler: Kontrast bağımlı nefropati, transkateter aort valv implantasyonu, femoral arter, vasküler kapama cihazı, cerrahi cut-down

Özet

Giriş: Transkateter aort valv implantasyonu (TAVİ) yöntemi cerrahi kapak replasmanı açısından yüksek riskli veya opere edilemeyen ileri aort darlığı hastalarında daha güvenilir bir yöntemdir. Biz bu çalışmada transfemoral (TF)-TAVİ sonrası farklı femoral giriş metodlarının, vasküler komplikasyonlar ve kontrast bağımlı nefropati (KBN) gelişimi üzerine olan etkilerini araştırmayı amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Haziran 2013-Nisan 2015 tarihleri arasında TAVİ yöntemiyle aort valv replasmanı yapılan 110 hasta (yaş= 78.9 ± 12.2 yıl, 55 kadın) çalışmaya dahil edildi. KBN, TF-TAVİ'den 48-72 saat sonra serum kreatinin değerinde > 0.5 mg/dL artış veya başlangıca göre %25'ten daha fazla yükselme olarak tanımlandı. Hastalar vasküler giriş yöntemlerine göre cerrahi cut-down (SCD) ve vasküler kapama cihazı (VCD) olarak iki gruba ayırıldı. Bulgular: Kontrast madde (KM) miktarı (p< 0.001) ve KBN insidansı (p= 0.038) VCD grubunda fazlaydı. Bazal glomerüler filtrasyon oranı (GFO), bazal kreatinin, Mehran skoru ve KM'nin, KBN gelişiminin belirleyicileri oldukları saptandı. ROC analizleri sonucunda; KBN gelişimini belirleyici KM değerinin 178.5 mL ve GFO'nun 48.9 mL/dakika/1.73 m2 olduğu belirlendi. Sonuç: Çeşitli nedenlerle kullanılacak KM miktarı artabilecek, GFO 48.9'un altında olan TAVİ hastalarında femoral arteriyel prosedürler için VCD yerine SCD yöntemi tercih edilebilir.