Arzu Kalaycı, Can Yücel Karabay, Gönenç Kocabay, Vecih Oduncu, Taylan Akgün, Ruken Bengi Bakkal, Ahmet Güler, Ayhan Erkol, Akın İzgi̇, Cevat Kırma

Anahtar Kelimeler: Alkolik hastalar, sol ventrikül disfonksiyonu, speckle tracking

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı, normal sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu olan asemptomatik kronik alkolik hastalarda subklinik global sistolik fonksiyon bozukluğu olup olmadığını "speckle tracking ekokardiyografi (STE)" yöntemini kullanarak araştırmaktır. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya, 30 sağlıklı hasta (ortalama yaş 34.8 ± 5.8 yıl) ve 75 asemptomatik alkolik hasta (ortalama yaş 39.8 ± 6.5 yıl) alındı ve bu hastalar yaşamı boyunca aldığı etanol miktarına (TLDE) göre iki gruba ayrıldı: grup I (TLDE < 15 kg etanol/vücut ağırlığı-kg) ve grup II (TLDE ≥ 15 kg etanol/vücut ağırlığı-kg). İki boyutlu STE analizinde, sol ventrikül (LV) global longitudinal strain (G-LS), sistolde longitudinal global strain rate (G-SRsys), erken diyastolde longitudinal global strain rate (G-SRearly) ve geç diyastolde longitudinal global strain rate (G-SRlate) değerleri hesaplandı. Bulgular: Alkolik hastalarda, sistol sonu ve diyastol sonu çapların daha geniş, interventriküler septum ve posterior duvarın daha kalın ve LV kitle indeks değerlerinin daha yüksek olduğu saptandı. Ancak, alkolik hastalar arasında sistol sonu ve diyastol sonu çaplar ve LV kitle indeks değerleri açısından anlamlı bir farklılık saptanmadı. Gruplar arasında LV ejeksiyon fraksiyonu açısından farklılık yoktu. Alkolik hastalarda G-LS değerleri daha düşüktü (p< 0.001). LV kitle indeksi ve LV çaplarında anlamlı farklılık olmamasına rağmen, G-LS değerlerinin alkolik hastalarda belirgin düzeyde daha düşük olduğu gösterildi. Kontrol grubu ile kıyaslandığında, G-SRsys değerlerinin alkolik hastalarda daha düşük olduğu ancak G-SRearly ve G-SRlate değerlerinde farklılık olmadığı saptandı. G-LS değerleri ile TLDE arasında anlamlı bir korelasyon olduğu gösterildi (r= 0.49, p< 0.001). Sonuç: Bildiğimiz kadarıyla çalışmamız literatürde, kronik alkolik hastalarda 2D-STE ile değerlendirmede longitudinal sistolik fonksiyonlarda erken bozulmanın olduğunu gösteren ilk çalışmadır. Bu fonksiyonel mekanikler, alkol tüketiminin artışına paralel olarak bozulmaktadır.