Emrullah Kızıltunç, Yakup Alsancak, Burak Sezenöz, Selçuk Özkan, Serkan Si̇vri̇, Aybüke Demi̇r Alsancak, Gülten Taçoy

Anahtar Kelimeler: Monosit sayısı, yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol, ateroskleroz, koroner arter hastalığı, Gensini skoru

Özet

Giriş: Kan dolaşımında bulunan monosit sayısı yeni aterosklerotik plak oluşumunda öngörücüdür. Bununla birlikte yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL) düzeyleri ile ateroskleroz arasında güçlü bir negatif ilişki vardır. Bu çalışmada, monosit sayısı/HDL oranıyla koroner arter hastalığı ciddiyeti arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Koroner anjiyografi yapılan toplam 760 hasta çalışmaya dahil edildi. Koroner ateroskleroz ciddiyeti Gensini skorlama sistemi kullanılarak değerlendirildi ve hastalar Gensini skorlarına göre yüksek (> 20) ve düşük (< 20) olarak iki gruba ayrıldı. Bazal karakteristik özellikler ve laboratuvar parametreleri kaydedilerek yüksek ve düşük Gensini skoru olan hastalar arasında karşılaştırıldı. Bulgular: Hipertansiyon, diabetes mellitus, hiperlipidemi, ileri yaş ve sigara içiciliği yüksek Gensini skoru olan hastalarda daha fazlaydı. Açlık kan şekeri, kreatinin düzeyleri ve monosit/HDL oranı düşük Gensini skoru olan hastalarda yüksek Gensini skoru olanlara kıyasla daha düşüktü. Lojistik regresyon analizinde ileri yaş, açlık kan şekeri, hiperlipidemi, aile öyküsü ve erkek cinsiyetin yüksek Gensini skoru için bağımsız parametreler olduğu gözlendi. Monosit/HDL oranının, Gensini skoruyla korele olduğu (p< 0.001) ancak bu korelasyonun çok zayıf olduğu tespit edildi (Spearman's Rho: 0.159). Sonuç: Monosit/HDL oranı ile Gensini skoruyla elde edilen ateroskleroz yaygınlığı arasında zayıf da olsa bir ilişki izlenmiştir. Ancak Monosit/HDL oranı ve aterosklerotik kalp hastalığı arasındaki ilişkiyi belirlemek için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç vardır.