Mehmet Mustafa Tabakcı, Anıl Avcı, Cüneyt Toprak, Göksel Açar, Abdulkadir Uslu, Uğur Arslantaş, Serdar Demi̇r, Deniz Günay, Elnur Ali̇zade, Mehmet Altuğ Tuncer, Mustafa Akçakoyun

Anahtar Kelimeler: Aort diseksiyonu, inflamasyon, tromboz, mortalite, trombosit lenfosit oranı

Özet

Giriş: Tip A akut aort diseksiyonu (AD) yüksek morbidite ve mortalitesinden dolayı hayatı tehdit edici, vasküler acil bir durumdur. İnflamasyon ve trombozun akut aort diseksiyonu ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı trombo-inflamatuvar bir marker olan trombosit lenfosit oranı (TLO) ile cerrahi tamire giden akut AD'li hastalar arasında uzun dönem mortalite açısından bir ilişkinin olup olmadığını araştırmaktır. Hastalar ve Yöntem: Tek merkezli retrospektif çalışmada Stanford tip A akut AD tanılı, 163 hasta kaydedildi. Hastalar TLO'nun medyan değerine göre düşük ve yüksek TLO grupları olarak iki gruba ayrıldı. Seksen bir hasta düşük TLO'ya (≤ 115), 82 hasta yüksek TLO'ya (> 115) sahipti. Bulgular: Uzun dönem sağkalım yüksek TLO grubunda daha az bulundu. (long rank, p= 0.024). Buna ilaveten, yüksek bir TLO düzeyi tip A akut AD'li hastalarda uzun dönem mortalitenin bağımsız bir ön gördürücüsü olduğu belirlendi. (HR: 1.008; CI: 1.002-1.013; p= 0.007). Sonuç: TLO, tromboz ve inflamasyonun ucuz ve basit bir belirtecidir. Başvurudaki artmış seviyeleri uzun dönem mortalitenin tahmininde değerli olabilir ve tip A akut AD'li hastaların risk derecelendirilmesinde faydalı bir belirteç olarak kullanılabilir.